Vise Prezidente PN husu Angela Labele 'Hakfodak' ho OJE

Plenaria Parlamentu Nasional Plenaria Parlamentu Nasional Foto File

Tempotimor (Dili)-Vise Prezidente Parlamentu Nasional (PPN) Luís Roberto husu ba Ângela Freitas atu labele 'hakfodak' ba proposta Orsamentu Jeral Estadu (OJE) ne'ebe governu aprezenta ba Parlamentu Nasional.

Tanbá, tuir nia, publiku tomak no lider partidu politiku, durante ne'e  akonpaña hela katak nasaun ida ne'e hasoru  impase politika, no situasaun, liu-liu halo kresimentu ekonomia monu, no mós dezenvolvimentu la'o la di'ak.

Tanba  ho intensaun hirak ne'e maka governu hakarak aprejenta hikas proposta  OJE 2020   ba PN.

Nia afirma bainhira OJE 2020 aprova, ida ne'e sei aloka hodi selu dívida no normaliza hikas situasaun dezenvolvimentu ne'ebe estadu infrenta.

" Lider politika sira  hatene, durante ne'e ita hasoru impase politika, halo kresimentu ekonomia konu, no lao la diak, entaun  Orsamentu 2020 nian ne'ebe mai, ita hotu fiar katak atu responde ba iha dividas sira ne'ebe mak 2019 ne'e infrenta,"dehan Deputadu Luis Roberto ba www.tempotimor.com iha Parlamentu Nasional,sesta (25/9).

Kona-ba  Normaliza  instituisaun estadu ne'e nia esplika, ida ne'e povu timor tomak mos hakarak, entaun presiza tu osan, tanba ne'e  labele dehan  ida ne'e intensaun  Prezidente Parlamentu ho Prezidente Republika,  ne'e lalos.

"ida ne'e ita povu timor-leste nia hakarak, para bele funsionamentu instituisaun lao normal fila-fali, i hadia fli kresimentu ekonomia ne'ebe maka durante ne'e monu hela, depois to'o 2021 mak ita hodi halai fila-fali ba dezenvolvimentu nasional,"hatete nia.

Rate this item
(1 Vote)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.