Defisiente Ida Nia Luta

February 28, 2019

“Karik hau bele”

Tempo Timor - Moris ho kondisaun físika ne’ebé la sufisiente, maibé luta nafatin, oinsa bele manan ksolok loron ohin nian.

.