Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Anin Sobu Edifísiu no Koziña EBF Bukoli

Eskola Bazika Filial Bukoli-Baukau ne'ebe anin boot sobu, iha loron tersa (21/`12). Eskola Bazika Filial Bukoli-Baukau ne'ebe anin boot sobu, iha loron tersa (21/`12). Foto Tempo Timor

Tempotimor (Baukau)-Inseidente anin boot ne’ebé akontese iha loron 21 fulan-Dezembru tinan-2021 maizoumenus tuku 10:00 (kalan) konsege sobu edifísiu-2 no sala koziña-ida iha eskola ensiñu báziku filial (EBF) Bukoli, Munisípiu Baukau.

Koordenador Eskola Ensiñu Báziku Filial (EBF) Bukoli, Leonardo Martinho Lopez informa, husi akontese ne'e laiha sasán ida mak salva, tanba iha tempu kalan.

"Eskola EBF Bukoli estraga edifísiu-2 kompostu husu sala-7 ho koziña eskola nian anin sobu hotu kedas nunka ida hela, kalen lori sai hotu hela baki de'it mak hela”, esplika Leonardo  ba www.tempotimor.com, iha Baukau, kuarta (22/12).

Bainhira anin boot ne'e mosu hodi sobu kalen ne'ebé mak taka iha uma leten, no udan konsege estraga ekipamentu hanesan livru estudante nian, no ékipamentu profesór sira-nian armariu, meza no kadeira.

Tanba ne'e parte eskola sei esforsu hodi halo relatóriu kona-ba akontesimentu ne’e ba Diretór Edukasaun Munisípiu Baukau no haruka ba nasionál hodi bele hadi’a hikas nune'e prosesu Aprendizajen iha tinan 2022 bele la'o normál. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« August 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Tempo Timor Networks

Online Counter