Tempotimor (Dili) – Koordenadora grupu to'os na'in Haburas Moris (KHM) Rince Nipu, husu ba Governu atu hadi'a sistema pagamentu ba to'os na'in sira. Saláriu ne'ebé simu tarde, hamosu konfuzaun iha…

Comment

Tempotimor (Bobonaro) – Komunidade Suku Tapo, Munisípiu Bobonaro, durante tinan 20 nia laran sente duni katak Timor-Leste ne'e ukun rasik an. Ho ida ne'e, sira pronto atu selebra komemora tinan…

Comment

.