Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

KI-CNC Hakarak ‘Muda’ Balibo Sai Sidade Liberdade

Prezidente Konsellu Imprensa (KI), Virgílio Guterres, ho ekipa halo hela komferensia Imprensa iha Balibó, sábadu (16/10). Prezidente Konsellu Imprensa (KI), Virgílio Guterres, ho ekipa halo hela komferensia Imprensa iha Balibó, sábadu (16/10). Foto Tempo Timor

Tempotimor (Dili)-Konsellu Imprensa (KI) ho Centru Nasionál Chega (CNC) hamutuk ho autoridade Munisípiu Bobonaru hakarak muda Postu Administrativu Balibo sai sidade Liberdade hodi fó rekoñesimentu Ba kontribuisaun jornalista sira-nian iha prosesu luta ba ukuna-an.

Komemorasaun trajedia Balibó iha loron 16 fulan-Outubru, ho atividade konjuntu husi Kl no CNC realiza dialogu komunitáriu atu promove Balibo nu’udar “sidade liberdade” iha Timor-Leste no promove loron 16 Outubru nu’udar loron nasionál liberdade imprensa no liberdade espresaun.

Tanba ne’e, nu’udar rekoñesimentu ida ba jornalista Australianu na‘in-lima no jornalista sira seluk ninia kontribuisaun ba Timor-Leste nia ukun-an.

Nune’e, iha loron 14 Outubru 2021 KI ho CNC realiza ona dialogu komunitária ho autoridade lokál Munisípiu Bobonaro espesialmente ho autoridade lokál Postu Administrattivu Balibo. 

"Dialogu ne’e partisipa husi reprezentante sira entidade hanesan veteranu, organizasaun estudantil rezistensia, xefe suku no sira seluk tán", dehan Prezidente KI, Virgilio Guterres hafoin komemora Balibó-Five ba dala-46 iha Balibó, sábadu (16/10).

Iha dialogu refere diskute sikuensia istoriku sira ne'ebé atu transforma Balibó ba sidade liberdade. Sikuénsia historiku hirak ne’ebé refleta Balibó nia historia pasadu ba luta libertasaun nasionál Hahu husi forte Balibó, trajedia Balibo 5, Deklarasaun Balibó, invazaun 7 Dezembru no exodus Setembru 1999. 

Dialogu mós diskute elementu sira impórtante balu atu lori Balibó ba futuru hanesan sidade liberdade iha Timor-Leste. 

"Elementu impórtante sira ne’ebé sei garante Balibó ba sidade futuru liberdade mak, promove Balibo atu sai ditinasaun turizmu istonku, promove interkambiu sosiu kulturál no polítika, promove interkambiu ekonémia no promove estabilidade seguransa iha fronteira", informa nia.

Nune’e, ba sikuensia istoriku Balibó nian ba luta libertasaun nasionál, refleta ba dezenvolvimentu ne‘ebé integradu ba Balibó iha futuru no refleta mós ba reportajem Greg. 

Transforma Balibó husi knua naran laek ba Balibó sidade liberdade mak KI ho CNC rekomenda atu dekreta loron 16 Outubru nu’udar loron nasionál liberdade imprensa. 

Tanba ne'e, atu alkansa objetivu ne’e, KI ho CNC hamutuk ho autoridade Munisípiu no autoridade lokál no lider komunitária Balibó nian sei hala’o asaun sira mak, kontinua halo asaun konkreta ba oin hodi halo peskiza narativa kona-ba sekuensia konseitu Balibó sidade liberdade.

Iha ne’e, sei halo mós advokasia no intensiva kampaña Midía, Dialogu ho líder nasionál sira, partidu politiku, autoridade munisipal no autoridade lokal sira iha Balibo.

Konseitu Balibo Sidade Liberdade ne'e parte KI ho CNC halo rekomendasaun ba Governu atu determina liuhusi dekretu ka rezolusaun Governu nian hodi kontinua promove kultura diskusaun entre autoridade Munisípiu Bobonaro kona-ba konseitu dezenvolvimentu Bobonaro ne’ebé estratéjiku no sustentavel. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« January 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Tempo Timor Networks

Online Counter