Tempotimor (Dili) – Koordenadora grupu to'os na'in Haburas Moris (KHM) Rince Nipu, husu ba Governu atu hadi'a sistema pagamentu ba to'os na'in sira. Saláriu ne'ebé simu tarde, hamosu konfuzaun iha…

Comment

Tempotimor (Bobonaro) – Komunidade Suku Tapo, Munisípiu Bobonaro, durante tinan 20 nia laran sente duni katak Timor-Leste ne'e ukun rasik an. Ho ida ne'e, sira pronto atu selebra komemora tinan…

Comment

Page 4 of 4
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« May 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Tempo Timor Networks

Online Counter