Tempotimor (Lequidoe) – Sekretáriu Estadu Kooperativu (SEKoop), Arsenio Pereira da Silva, Kinta (22/08/19) hala'o kolleta ba rezultdu agrikultura ne'ebe komunidade kamponeza Suku Faturilau produz.
 
Tempotimor (Dili) – Deputadu Bankada FRETILIN, Joaquin dos Santos konsidera VIII governu halo deskriminasaun ba vítima insendiu hamutuk 598. Tanba, to’o agora sira seidauk hetan apoiu ruma husi governu.
Tempotimor (Díli) – Delegasaun Timor-Leste, kompostu ema nain hitu, Segunda (19/08/19) liubá, aranka ba cidade Kazan, Rúsia. Iha nasaun ne'ebé koñesidu ho naran ‘Ursu Mutin’ ne'e, delegasaun Timor-Leste sei sai observadór ba eventu mundiál World Skills Competition (WSC) ne'ebé hala'o iha 22-27 Agusto 2019.

Tempotimor (Dili) – Maioria emprezariu Timor oan sira konkorda katak seidauk to’o nia tempu atu aumenta (hasa’e) tan salariu ba Traballador Timor oan sira ho rajaun durante tinan hirak ikus nia laran grafika hatudu progresu ekonómia rai laran hetan valor mean barak.

Tempotimor (DILI)-Kompaña internasional husi Singapura WebSatMedia Pte.Ltd hato’o karta resposta hodi rekuza informasaun ne’ebé Tempotimor.com públika kona-ba Deskonfia Governu Autoriza Kompaña Internasional Naok Osan Estadu.

Tempotimor (Dili)-Governu Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) besik atu tama ba tinan rua kaer ukun, maibé to'o ohin loron seidauk konsege hetan solusaun ba problema membru governu la kompletu. Ba kestaun ne'e, Primeiru Ministru Taur Matan Ruak entrega de'it ba tempu.

Tempotimor (Dili) – Sekretáriu Estadu Formasaun Profisionál no Empregu (SEFOPE) interinu Nicolao Lino Freitas, Segunda (21/10/19) hala’o monitorizasaun ba prosesu review teste fíziku kandidatu traballadór SWP 633, iha Sentru Formasaun Tibar.

Tempotimor (Díli) – Universidade Nasionál Timor Lorosa'e (UNTL), Tersa (03/09/19) halo formalizasaun ba biblioteka dijitál hodi estudante sira bele asesu ho gratuita.

Tempotimor (Dili) – Sekretáriu Estadu Formasaun Profisionál no Empregu (SEFOPE) servisu hamutuk ho Banku ANZ fó formasaun ba kandidatu traballadór programa Pacific Labour Scheme (PLS) na'in 25 iha salaun SEFOPE, Kaikoli, Dili, Kuarta (04/12/19).

Nasaun barak deklara ona estado de emergência. Lider sira iha nasaun seluk dehan katak sira nia nasaun halo funu dadaun, funu hasoru Covid-19. Ita haree ona Xina oinsa manan Covid-19 ho maneiras maka’as. Nasaun Xina bele halo nune’e tanba sira nia unidade maka’as, no povu tuir governo atu bele halakon inimigo ida ne’e.

Page 1 of 23

Anunsiu

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com