Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kuba-TL Selebra Kooperasaun Tinan 20 ho Festival Desportu

Ekipa husi Embaisada Kuba iha Timor-Leste foto hamutuk ho ekipa sira husi SEJD. Ekipa husi Embaisada Kuba iha Timor-Leste foto hamutuk ho ekipa sira husi SEJD. Foto Tempo Timor

Tempotimor (Dili)-Nasaun Repúblika Kuba hamutuk ho Timor-Leste (TL) selebra kooperasaun tinan ruanolu (20) ho festival desportu ne’ebé hala’o iha Dili.

Enkarregadu Negósiu Embaisadór Kuba iha Timor-Leste, José Ernesto Dias Pérez hatete, durante tinan ruanulu (20) kooperasaun Timor-Leste ho Kuba atinje ona susesu barak, tanba ne’e selebrasaun tinan ruanulu kooperasaun Estadu Kuba no Timor-Leste, hamosu festival desportu ne’ebé sei hetan partisipasaun husi entidade sira.

“Atividade sira ne’ebé atu halo ne’e mak sei hahú iha loron sábadu (16/07) atividade ida-ne’e sei realiza husi jogu hanesan maratona kolometru rua ne’ebé sei hahú husi embaisada Kuba no remata iha SEJD no sei realiza mós ho atividade seluk hanesan halai Bisikleta kilometru 12 sei hahú husi embaisada Kuba liu ba ozen Dili sa’e ba ponte CPLP dalan boot no sei remata iha SEJD, atividade seluk ne’ebe sei realiza iha SEJD mak hanesan Jogu Voleibol, Futsal, Sadres no Chatur depois animasaun no jogu aeróbica, maratona no oras hahú husi 07:30 hothotu remata iha SEJD”, informa josé Ernesto iha SEJD, kinta (14/07).

Prémiu ne’ebé mak hetan husi kompetetór sira sei hetan nia presu tuir sorteiu ba númeru billete ne’ebé mak sei fahe iha embaisada Kuba antes hahú dada rifa refere.

Ba atividade sira hotu realiza tanba kooperasaun servisu entre Sekretáriu Estadu Juventude no Desporto ho Embaisada Kuba no Nasaun Unidas no Parte Universidade Nasional Timor-Leste (UNTL) nomós Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) ho federasaun sira, profesór no Doutór Kubana sira.

“Husi hakarak husu ba ita-nia entidades sira hotu ne’ebé mak relevante ho ida-ne’e nomós ba ita-nia komunidade sira”, afirma nia.

Tanba tinan 20 ba kotuk Prezidente Repúblika, José Ramos Horta nomós  Kay Rala Xanana Gusmão, hasoru malu Prezidente Kuba, Fidel Castro ko’alia no hetan esplikasaun prontu apoiu pontu importante ba Timor-Leste.

Maibé kon-ba selebrasaun iha loron sábadu importante entre Kuba ho Timor-Leste, sei esplika liu ba dezenvolvimento atu ajuda komunidade sira no saúde sira no bem estar ba populasaun sira.

Tanba liuhusi selebrasaun ida-ne’e sei ko’alia kona-ba defende populasaun sira hotu no ema ho difisente sira ne’ebé mak bele envolve-an iha atividade maraton, halai bisikleta, foliball no atividade sira seluk.

Nune’e kontente atu suporta tebes ho inisiativu ho lideransa sira ho ekipa no envolve mós husi UN no sira mós prontu atu ajuda iha kualker tempu no husi ONG ba Eventu hirak ne’ebé mak fiksu ona.

Ba atividade komunitáriu ida-ne’e hetan orasmentu rihun-3-resin hetan kontribui husi SEJD, Nasaun unidas, no Embasada Kuba ne’ebé servisu hamutuk.

“Liu husi aktividade ida nee husu mós partisipasaun husi komunidade sra hotu, maske atividade ne’ebé simples maibé nia kontribui ba atinjimentu buat lubuk ida, liliu ba atinjimentu ba audénia sira no asuntu saúde sira-nian”, afirma nia. (*)

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Friday, 15 July 2022 14:59
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« August 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Tempo Timor Networks

Online Counter