Pasiénte Covid-19 Sobu Kuarentena iha Same

Komunidade sira ne'ebe deskonfia pozitivu Covid-19 ho sira nia familia iha hela fatin Kuarentena iha Same, Sexta (16/4) Komunidade sira ne'ebe deskonfia pozitivu Covid-19 ho sira nia familia iha hela fatin Kuarentena iha Same, Sexta (16/4) Foto Tempo Timor

Tempotimor (Same)- Pasiénte Covid-19 na'in-12 sobu kuarentena iha Postu-administrativu Same, Munisípiu Manufahi, tanba la simu rezultadu teste SWAB ne'ebé hatudu pozitivu, sesta (16/04).

Asaun harahun vidru uma (Coby House) ne’e halo husi pasiénte sira ho família ne’ebé rezeita simu rezultadu husi laboratoriu nasionál saúde.

"Sira pozitivu ne’e hamutuk ho família no ema sira ne’ebé tama hamutuk ne’e mós la konkorda katak, pozitivu laiha no ikus mai sobu no halo rahun vidru", informa Guideaun da Silva ba www.tempotimor.com liuhusi telefone, sesta (16/04).

Guideaun hanesan mós pasiénte iha kuarentin haktuir, rezultatu teste SWAB hatudu sira na'in-12 ne'e komfirmadu ba moras Covid-19, nune'e atu evakua mai izolamentu Dili, maibé pasiénte sira hamutuk família rezeita, ho razaun moras Covid-19 ne'e bosok.

"Sira la aseita, tanba dehan, buat ne’e (covid-19) bosok ten, ami tama kuarentena iha loron kuarta (14/04), sira tama iha loron kinta depois de test swab tiha na’in-12 ne’e rezultadu mai pozitivu, ambulánsia atu lori sira ba Dili tanba ida ne’e mak sira rezeita”, esplika nia.

Ho situasaun ne’e Administradór Postu Administrativu Same hamutuk ho Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) Postu Same halo atuasaun imediatu.

Dadaun pasiénte sira, iha hela Postu-administrativu Same Vila, Munisípiu Manufahi. (*)

Rate this item
(1 Vote)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« June 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Tempo Timor Networks

Online Counter