Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Komunidade Suku Lisadila ‘Hakilar’ Governu Normaliza Mota

Reprezentante Komunidade Suku Lisadila, Americo da S. Soares Reprezentante Komunidade Suku Lisadila, Americo da S. Soares Foto Temoo Timor

Tempotimor (Likisá)-Komunidade husi Suku Lisadila, Postu Administrativu Maubara, Munisípiu Likisá, hakilar Governu atu normlaiza mota ne'ebé uluk sobu husi inundasaun iha loron 4 Abríl.

"Ami husu ba ami-nia na’in-ulun sira, liliu VIII Governu ida ne'e, atu tau matan ba ami-nia mota sira ne'e no normaliza filafali mota sira ne'e, nune'e ami bele viajen ba mai iha tempu udan ne'e la fó risku mai ami”, dehan Reprezentante Komunidade Suku Lisadila, Americo da S. Soares, Sede Suku Lisadila, kuarta (08/12).

Tanba mota sira ne'e kuaze estraga hotu no difikulta komunidade sira-nia viajen iha tempu udan hodi asesu ba merkadu.

Nune’e, Alsino Lobo nu'udar komunidade husu ba Governu atu normaliza lalais mota tanba agora tama ona ba tempu udan prezudika mós komunidade ni atividade.

"Agora tempu udan ona, maibé Governo uhusik de'it hanesan ne'e sei fó risku nafatin ba komunidade sira-nia vida bainhira iha tempu udan”, dehan nia.

Xefe Suku Lisadila, Fernando Lobo mós lori komunidade nia naran nafatin rekomenda ba parte relevante sira hodi tau atensaun ba povu ki’ik sira-nia moris iha suku. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« September 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Tempo Timor Networks

Online Counter