Stok Aimoruk Hotu, PM Taur Aprova Millaun $2 ba SAMES

Emilia Mendonca, Diretora Interina Konsellu Diretiva SAMES, ko'alia hela ba Jornalista sira iha palasiu do Governu hafoin remata sorumutuk ho PM Taur Mtan Ruak (18/10) Emilia Mendonca, Diretora Interina Konsellu Diretiva SAMES, ko'alia hela ba Jornalista sira iha palasiu do Governu hafoin remata sorumutuk ho PM Taur Mtan Ruak (18/10) Foto tempotimor.com

Tempotimor (Dili)-Strok aimotuk iha armajen Servisu Autonomu Medikamentu no Ekipamentu Saúde (SAMES) hotu ona. Atu rezolve problema ne’e, Primeiru Ministru Taur Matan Ruak aprova orsamentu millaun $2 hodi bele sosa aimoruk foun.

Iha tinan 2019, SAMES hetan alokasaun orsamentu hamutuk millaun $3.7 iha Orsamentu Jeral Estadu. Maibé orsamentu hirak ne’e uza hotu ona hodi sosa aimoruk.

"Orsamentu iha tinan 2019 ba SAMES atu sosa aimoruk ho montante $3.7 millaun, ida ne'e nia prosesu aprovizionamentu la'o hotu ona no aimoruk 54% tama ona iha armajen no 46% iha hela prosesu tama mai," deklara Diretora Interina Konselu Diretiva SAMES Emilia Mendonça iha palasiu governu, Sesta (18/10/2019).

Diretora Interina ne’e hatutan, daudauk ne’e SAMES hasoru hela problema stok out, maibé laiha ona orsamentu atu sosa tanba SAMES ezekuta hotu ona orsamentu ne’ebé aloka iha OJE 2019.

“SAMES ezekuta orsamentu 100% ona entaun laiha ona orsamentu par bele asegura ba stok out. Tanba ne'e SAMES hato'o pedidu ba Primeiru Ministru no hetan aprovasaun millaun $2,” nia informa.

Orsamentu ne’e, nia hatete, sei utuliza atu asegura ba aimoruk ne’ebé stok out iha armajen SAMES hodi aguenta to’o aprovasaun OJE 2020.

Ba porsentu aimoruk ne’ebé stok out, Emilia informa, to'o ohin loro atinze ona porsentu 28.

“Ne’e la'os ba aimoruk dei't, maibé ne'e total hanesan aimoruk, kominizes, reajente, radiolojia, instrumentu mediku, oxigeniu, vasina no aimoruk ba fase raan,” nia informa.

Hafoin aprova orsamentu ne’e, Emilia informa, PM Taur husu ba SAMES atu esforsu nafatin hodi hadi'a planu no kolabora ho ministeriu saude atu nune’e bele asegura aimoruk to'o iha komunidade tuir posibilidade orsamentu ne'ebé kada tinan aloka ba SAMES.

"Governu iha limitasaun orsamentu, entaun la'os aloka dei't ba aimoruk maibé aloka mós ba nesesidade sira seluk. Tanba ne'e, SAMES esforsu halo di’ak par responde ba nesesidade mais prioridade," dehan nia.

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.