Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

IJE Halo Levantamentu Dadus Manutensaun Estrada Rurál Husi Halimesak ba Poerema

Kondisaun estrada  rurál husi Halimesak ba Poerema, iha Postu Administartivu Kailaku, Munisípiu Bobonaro. Kondisaun estrada rurál husi Halimesak ba Poerema, iha Postu Administartivu Kailaku, Munisípiu Bobonaro. Foto Suplay

Tempotimor (Dili)-Ekipa tékniku Institutu Jestaun Ekipamentu, institutu Públiku (IJE,IP) halo levantamentu dadus Manutensaun estrada rurál husi Halimesak ba Poerema, munisípiu Bobonaro.

Tuir informasaun ne’ebé www.tempotimor.com, asesu iha pájina IJE, tersa (06/09/2022 katak, Ekipa tékniku IJE halo survey no levantamento dadus Melhoramento ou Manutensaun estrada rurál husi Halimesak ba Poerema, iha Postu Administartivu Kailaku, Munisípiu Bobonaro.

Estrada rurál refere ho distánsia kilometru 12, estrada refere sei hadi’a iha tempu badak ho karater emerjénsia husi IJE bazeia ba proposta husi Komunidade no Gabinete SASCAS.

Ba servisu refere sei hala’o iha Suku Poerema, Postu Administrativu Kailaku, Munisípiu Bobonaro, hodi fasilita komunidade sira hala’o atividade loroloron ho di’ak. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« November 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Tempo Timor Networks

Online Counter