Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Atleta Na’in-38 sei ba Kompete Jogu Sea Games iha Vietname

Atleta sira ne’ebé prepara ba tuir kompetisaun Sea Games iha Vietname hasai foto hamutuk ho Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, iha Palásiu Governu, kinta (05/05). Atleta sira ne’ebé prepara ba tuir kompetisaun Sea Games iha Vietname hasai foto hamutuk ho Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, iha Palásiu Governu, kinta (05/05). Foto Tempo Timor

Tempotimor (Dili)-Sekretáriu Estadu Juventude no Despostu (SEJD), Abrão Saldanha ‘Nokosiku’ hatete, atleta Timor-Leste hamutuk na’in-38 sei partisipa Jogu Sudeste Asiátiku (SEA GAMES) iha Vietname, tinan 2022.

“Tinan ida ne'e ita-nia reprezentante Timor-Leste nia partisipasaun hamutuk atleta 38, kompostu husi modalidade atletizmu, taekwondo, boxing, natasaun, karatedo, hit besi, no fotubol rasik”, informa Abrão bainhira halo Seremónia Despedida ba Kontinjente Atletas no Ofisiál sira ne’ebé sei Vietname, iha Palásiu Governu, kinta, (05/05).

Ba atleta agora 25 ne'ebé iha ona Vietname liliu modalidade Fotebol nian, tanba sira iha jogu ne'ebé mak preparasaun iha rai liur.

Dadaun ne’e iha atleta ne’ebé sei husi Timor-Leste atu tuir tan hamutuk 13 mak atu sai hamutuk ho ofisiál no trinadór sira iha Vietname.

“Atletas sira ne'ebé agora sai dadauk ne'e, selesionadu husi kampionatu nasionál ho liga nasionál mak selesiona ba mellór sira ne'ebé mak ita halo iha ita-nia rai laran mak selesiona sira no prepara sira atu ba kompete duni, para nune'e kompete ho dignidade atu reprezenta ita hotu nia orgullu”, dehan nia.

Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, husu obrigadu ba Sekretáriu Estadu Juventude no Despostu, tékniku no treinadór sira, tanba bele ona treinu joven sira no suporta ona sira hodi bele ba tuir SEA GAMES, no reprezenta Timor-Leste iha Vietname.

“Ha'u sente kontente tebes, bainhira rona dehan ita kompete iha SEA GAMES, ita-boot sira hatene ita ukun-an tinan 20 ona, entaun ha'u hanoin tempu ona para ita atu kompete, naturalmente kompetisaun ida ne'e kuandu ita dehan kompete ne'e siknifika, treinu no investimentu, treinu investimentu no kualidade ne'e importante los, entaun ha'u kontente tanba halo selesaun no sai di'ak liu entre di'ak liu, nune'e bele tuir kompetisaun iha ASEAN Games iha Vietname”, dehan Taur.

Tanba ne’e, husu ba atleta Timoroan ne'ebé ba kompete Jogus Sudeste Aziátiku nian, atu konsentrasaun ba iha kompetisaun.

“Uluk ha'u sei prezidente, sira balun ba kompete lakon, no ha’u husu sira-nia treinadór, nusa sira lakon, e sira hatan mai ha'u katak, sira kalan halai lakon ba hader fali, entaun dader tama kampu estamina la di'ak, nune'e husu imi labele ba haree fali malae sira-nia andar. Andar imi ba fa’an matan fali, haluha tiha toba”, dehan PM Taur.

Maibé, rona treinadór sira, no responsável sira ne'ebé akompaña, no hothotu hakarak iha susesu, tanba susesu ne’ebé hetan ba nasaun tomak.

“Ha'u espera imi iha dezempeñu di'ak, ha'u fiar imi reprezenta Timor-Leste ho di'ak liu, ha'u reza ba imi, no ita-nia matebian sira tulun nafatin imi, la'ós de'it iha viajen maibé mós durante jogu sira, to’o imi filafali ho isin di'ak no susesu”, afirma Taur. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« May 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Tempo Timor Networks

Online Counter