Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Tempotimor (Baukau)-)Prezidente Autoridade Munisípiu (PAM) Baukau lansa ona Programa Mão de Obra Postu Administrativu (PMOPA) iha Postu Laga, Munisípiu Baukau.

Tempotimor (Baukau)-Prezidente Autoridade Munisípiu (PAM) Baukau, Olivio Freitas, promete sei haruka auditória buka Administradór Postu Administrativu Baukau Vila, tanba relatóriu PMOPA 2021 nian seidauk entrega.

Tempotimor (Baukau)‐Prezidente Autoridade Munísipiu (PAM) Baukau Olivio Freitas, ejizi Xefe Suku sira atu halo esplikasaun osan Cesta bázika ba komunidade.

Tempotimor (Baukau)-Prezidente Autoridade Munísipiu (PAM) Baukau, Olivio Freitas, enkoraja, joven sira atu prepara aan ba dezentralizasaun.

Tempotimor (Baukau)-Prezidente Autóridade Munisípiu (PAM) Buakau, Olivio Freitas apresia servisu VIII Governu Konstituisionál nian ne'ebé lidera husi Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak.

Tempotimor (Baukau)-Iluminassun sidade iha Komemorasaun Proklamasaun Independénsia Repúblika Demokrátika Timor-Leste (RDTL) loron 28 novembru tinan 1975 - 2021 ba dala 46 sai de’it mehi ba Prezidente Autoridade Munisipál (PAM) Baukau, Olivio 'Boulesa' Freitas, tanba iluminasaun Sidade Baukau lakonsege realiza.

Tempotimor (Baukau) - Prezidente Autoridade Munisípiu (PAM) Baukau, Olivio Freitas fó atensaun ba Sekrétariu Munisípiu no diretóres servisu Munisípal sira no ba ajénsia sira ne'ebé mak integra ba Administrasaun Baukau atu labele viola kategoria boa governasaun.

Tempotimor (Baukau)-Kompaña internasionál ne'ebé dadaun halo konstrusaun ba estrada diresaun Munisípiu Baukau ba Vikeke iha parte Postu Administrativu venilale rai-rahun suar fó impaktu ba saúde públiku, tanba kompañia laiha responsablidade masimu atu rega dalan ho diak.

Tempotimor (Díli)-Prezidente Autoridade Munisípiu (PAM) Baukau, Olivio Freitas "Boulessa" hatete, planu asaun anual ba Orsamentu Jerál Estadu (OJE) tinan 2022 mak sei tau prioridade halo estrada ba Suku sira iha Munisípiu Baukau.

Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« December 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Tempo Timor Networks

Online Counter