Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Austrália Fasilita Formasaun Ezaminasaun Dokumentu ba Ofisiál Migrasaun

Adjunta Diretora Jerál Servisu Migrasaun, Inspetora Xefe Adelaide da Rosa. Adjunta Diretora Jerál Servisu Migrasaun, Inspetora Xefe Adelaide da Rosa. Foto Suplau

Tempotimor (Dili)-Governu Austrália liuhusi Embaixada iha Timor-Leste fornese formasaun kona-ba ezaminasaun dokumentu ba ofisiál no ajente husi Diresaun Jerál Servisu Migrasaun (DGSM) hamutuk na’in-20.

Adjunta Diretora Jerál Servisu Migrasaun, Inspetora Xefe Adelaide da Rosa hatete, formasaun ne’ebé halo ho objetivu atu kapasita ajente no ofisiál Migrasaun sira oinsá halo ezaminasaun ba dokumentu no fraude.

“Kursu ida ne’e realiza liuhusi kooperasaun servisu entre Diresaun Jerál Servisu Migrasaun ho Adida Migrasaun Austrália liuhusi Embaixada Austrália iha Dili ho objetivu atu hasa’e ita-nia membru sivíl no PNTL sira-nia kapasidade hodi deteta dokumentus falsifikadu no fraude nian mak hanesan pasaporte, kartaun identidade nomós osan falsu sira ne’e”, dehan Adelaide, iha nia kna’ar fatin Ministériu Interior, Vilaverde, tersa (24/05).

Formasaun ne’e, ofisiál Migrasaun sira ne’ebé partisipa mai husi sede sentrál, Postu Fronteiras Rejinál Baukau nomós Reziaun Administrativu Espesiál Oekussi-Ambeno (RAEOA).

“Ida ne’e mós hanesan faze ida hodi halo kontrolu ba dokumentu liliu minimiza dokumentu falsu tama iha ita-nia nasaun liliu haforsa seguransa iha fronteira liuhusi monitorizasaun no kontrola krime organizadu sira”, hatutan nia.

Ba kursu refere realiza iha CFP (Centro Formação Polisia) Komoro, sei hala’o durante loron tolu nia laran hahú hosi 24 to’o 26 maiu 2022, ho instrutór no peritus na’in-2 husi Departamento Home Affairs-Australia. (*)

Rate this item
(1 Vote)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« July 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tempo Timor Networks

Online Counter