Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Tempotimor (Dili)-Portavoz Ekipa Susesu, Alberto Carvalho Araujo hatete, Komisaun Polítika Nasioná (KPN) Partidu Unidade Dezenvolvimentu Demokratiku (PUDD) deside avansa ho Kandidatu Prezidnete Repúblika (PR), Martinho Gusmão ba Prezidente Repúblika atubele halo mudansa lori moris di'ak ba povu.

“Tanba ne'e Partidu PUDD fihir, hili no tetu, hodi hili Dr. Martinho Gusmão, ne’ebé uluk serví iha uma kreda, sarani sira no ba povu Timor, tanba ne’e ohin Partidu PUDD hakarak fihir Dr. Martinho Gusmão atu sai Prezidente Repúblika ba períodu tinan lima tuirmai”, afirma nia iha komísiu kampaña loron datoluk ba kandidatu PR Martinho Gusmão iha iha Postu Adminitsrativu Railaku, Munisípiu Ermera, segunda (07/03).

Pozizaun PUDD foti desizaun hodi konfiansa ba Martinho Gusmão tanba haree katak tinan 20 ukun-an, dezenvolvimentu la’o hakdasak, sobu malu, la rona malu, hatun malu, hasa’e malu, hodi difikulta povu mak terus nafatin.

Tanba ne'e, lakohi povu atu terus tan, di'ak liu hothotu hamutuk hodi lori mudansa ba futuru liuhusi kandidatu Martinho Gusmão.

Maske iha ema balun hatete, Maromak de’it nia bosok satán ema, maibé atu hatete de'it katak, ‘Amu bispu ho amu papa’, ne’ebé mak fó autorizasaun la dehan Martinho Gusmão bosok Maromak.

PUDD haree katak azitasaun lahan, azitasaun fraku, polítika fraku, no husu Ermeraoan sira hotu, atu dehan ba povu Timor, dalan loos, dalan di’ak mak kandidatu inkluzaun ida ne’ebé Partidu PUDD aprezenta ba povu Timor atu hili no atu lori ba Prezidenti Repúblika.

Kandidatu Martinho Gusmão, nia ema ida ne’ebé iha kapasidade, iha maturidade, sei la halis ba partidu ida, sei la halis ba ema ida, sei kumpri lei, kumpri justisa, kumpri mandatu ne’ebé mak povu fó fiar ba nia atu lori povu no rai ida ne’e ba moris di’ak.

Husu ba apoiante sira atu haree didi’ak prinsípiu politika sira no labele nakdoko, labele rona rumoris ki’ikoan sira.

Mesmu iha ema ida no rua lori bandeira PUDD ba buka buat rahun hodi deklara PUDD la solidu, maibé lalika hakfodak, tanba Estrutura Nasionál Partidu PUDD sólidu, firme nafatin lori Martinho Gusmão ba Prezidenti Repúblika, no firme nafatin atu lori PUDD hetan Vitória ba 2023.

“Ha’u repete tan Labele tauk, labele rona rumoris, ita koñese malu, ita hatene malu. Ita hamriik tanba ita iha mehi, kuaze tinan 20 ita la hetan ita-nia mehi hanesan mehi ne’ebé mak ita hakarak iha ukun-an ida ne’e”, dehan nia.

Nu’udar Portavoz Ekipa Susesu Kandidatu Martinho Gusmão disponivel atu diskute ho sé de’it, kona-ba konseitu dezenvolvimentu ba rai ida ne’e. Konseitu oinsá atu hetan prezidente ho kualidade di’ak atu lori Timor ba oin no la’ós moris iha impase nia laran, la’ós moris iha Estadu Emerjénsia, la’ós moris iha lockdown, tanba ida ne'e ukun ho atrazadu, ukun ho atrapalla.

“Ita hakdasak nafatin, no to’o agora ita sei hamlaha, terus nafatin, iha ukun-an tinan 20 nia laran. Tuir loos ita muda tia ona, ita di’ak tiha ona, maibé to’o agora ita seidauk di’ak tanba ita-nia líder sira hatene mak halo impase, hatene mak soke malu, hatene mak la rona malu, mais uluk iha rezisténsia ita rona malu, unidade, maibé kontariu fali iha ohin loron ita haree malu ladi’ak, la rona malu”, deklata nia. (*)

Tempotimor (Bobonaro)-Komisáriu Polítika Partidu Unidade Dezenvolvimentu Demokrátiku (PUDD), Martinho Emeliano Gusmão hatete, kandidatu Prezidente Repúblika Martinho Germano Surname da Silva Gusmão, ne'ebe deklara hanesan kandidatu independente no lakohi uza bandeira PUDD nian iha kampaña, mak PUDD deside fo fali apoiu ba kandidatu Prezidente Repúblika, Francisco Guterres 'Lú Olo'.

Tempotimor (Dili)-Eis Padre Martino Germano da Silva Gusmão ofisialmente deklara kandita-an ba Prezidente Repúblika períodu 2022-2027, ho karater Kaer metin konsensu Nasionál. 

Tempotimor (Dili)-Partidu Congresso Nasionál de Reconstrução de Timor (CNRT) ho Partidu Unidade Dezenvolvimentu Demokratiku (PUDD) seidauk iha Kandidatura ba Prezidente Repúblika (PR), tanba desizaun Partidu nia mai husi konferénsia Nasionál.

Tempotimor (Dili)-Bankada Congresso Nacionál de Reconstrução de Timor (CNRT) krítika meza Parlamentu Nasionál (PN) halo plenária estraordinária iha loron 3 fulan-novembru 2021, tanba prezudika deputadu sira ne'ebé hala'o viajen husi loron finadu iha foho.

Tempotimor (Dili)-Padre Martinho Germano da Silva Gusmão, krítika Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres "Lú Olo", durante ne'e kedok fali servisu Parlamentu Nasionál (PN) ho Governu nian.

Tempotimor (Dili)-Padre Martinho Germano da Silva Gusmão hatete, nia parte prontu hodi deside kandidata-an ba Prezidente Repúblika (PR) periodu tinan 2022-2027, tanba hetan ona karta suspensaun husi Bispu Dioseze Baukau Dom Basilio do Nacimento, iha loron 30 fulan-agustu tinan 2021.

Tempotimor (Dili)-Deputadu Bankada PUDD, António de Sá Benevides hatete, Governu tenke halo ona aproximasaun ho Banku sira oinsá fó kreditu ba kompaña sira ho funan ne'ebé ki'ik.

Tempotimor (Dili)-Bankada Partidu Unidade Dezenvolvimentu Demokrátiku (PUDD) husu ba Primeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak atu halo manutensaun 'remodelasaun' ba oitavu governu ne'ebé dehan kompleta ona roda.

Tempotimor (Dili) - Durante tinan tolu hahú husi 2017-2020, Estadu Timor-Leste kontinua enfrenta dezenvolvimentu ne'ebe 'tama tahu laran' ne'ebé marka pasu de'it iha fatin.

Page 1 of 3
Darwin_Optic

Popular

Error: No articles to display

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« February 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Tempo Timor Networks

Online Counter