PR Lú Olo Fiar 2021, Governu Sei Rezolve Preokupasau Povu Ermera

Prezidente Repúblika (PR) Francisco Guterres Lú Olo ho espoza hala'o vizita ba estudante sira iha eskola Nino Konis Santana Gleno. Kuarta (18/11). Prezidente Repúblika (PR) Francisco Guterres Lú Olo ho espoza hala'o vizita ba estudante sira iha eskola Nino Konis Santana Gleno. Kuarta (18/11). Foto Tempo Timor

Tempotimor (Glano)-Prezidente Repúblika (PR) Francisco Guterres Lú Olo liuhusi nia diskursu iha atividade kalan kulturál ba povu Ermera katak, governu daualu ne'ebé lidera husi Primeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak sei rezolve problema povu Ermera nian iha 2021.

Tuir Lú Olo, bainhira eleitu ba Prezidente Repúblika (PR) tenke fila fali ba povu nia leet atu rona diretamente povu nia lian halerik no haree diretamente ho matan saida mak sira povu sira hasoru.

Xefe Estadu mós hatutan, ohin ko'alia barak ona ho reprezentant povu Ermera nian inklui mós membru governu sira mós ko'alia buat barak ona ho autoridade lokál sira liuhusi diálogu ne'ebé halo ona iha salaun parókia Gleno.

"Governu iha kompromisiu boot tebes para tinan 2021 sira sei mai fó resposta ba imi nia preokupasaun moris nian, katak kona-ba edukasaun nia imi nia oan nia eskola tenke di'ak imi-nia ekonomia tenke buras atu imi nia saúde iha no imi nia infrastrutura kona-ba estrada imi nia suku balun ate agora seidauk iha eletrisidade ne'e tama hotu ona iha programa governu ida nee nian hodi realiza iha tempu oin mai," dehan Xefe Estadu Francisco Guterres Lú Olo iha Gleno, Kinta (19/11).

PR Lú Olo haksolok tanba rona ona saida mak durante ne'e povu sente iha moris ohin loron ne'e, tanba ne'e PR mós fiar katak governu sei halo saida mak hatete dadaun ona.

"Hau husu deit ba maun alin sira tio sira no aman sira atu fo buat hotu bainhira governu fila fali mai servisu imi hotu mós kontribui imi-nia esforsu no imi-nia vontade para serbisu hamutuk ho nai ulun sira, entaun ida ne'e mak ha'u hakarak husik hela ba imi, tanba ha'u mós fiar Ermera sei kopera nafatin ho governu no orgaun soberania sira seluk para ita hamriik nafatin hanesan povu ida moris indepedente no dignu ne'ebé buka rasik nia dalan para moris hanesan ema," dehan PR.

Entretantu, molok PR Lú Olo hato'o lia hirak ne'e, PR ho espoza hala'o vizita ba ka stand ida-ida hodi haree produtu lokál sira ne'ebé komunidade sira uza hodi halo espozisaun iha atividade kalan kulturál refere.(*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« March 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Tempo Timor Networks