Komunidade Fahi-Nehan: Xanana-Horta Nu’udar Hali Huun ba Povu Kiak

Komunidade suku Fahi-Nehan, postu Fatuberlihu, Munisípiu Manufahi simu dadauk hela, Eis-Prezidente da Republika (2002-2007) no Eis-Primeiru Ministru (2007-2015) Kay Rala Xanana Gusmão no Eis-prezidente Republika (2007-2012) José Ramos Horta, ho bidu, tebe no dadoli iha suku Fahi-Nehan, kinta (24/09) Komunidade suku Fahi-Nehan, postu Fatuberlihu, Munisípiu Manufahi simu dadauk hela, Eis-Prezidente da Republika (2002-2007) no Eis-Primeiru Ministru (2007-2015) Kay Rala Xanana Gusmão no Eis-prezidente Republika (2007-2012) José Ramos Horta, ho bidu, tebe no dadoli iha suku Fahi-Nehan, kinta (24/09) Foto Tempo Timor

Tempotimor (Manufahi)-Komunidade sira iha Daurata, Suku Fahi-Nehan, Postu Administrativu Fatuberlihu, Munisípiu Manufahi ho lia dadolin hatete lider nasional na’in rua, Kay Rala Xanana Gusmão ho José Ramos Horta mak hali huun boot ba povu ki'ak.

Tuir observasaun jornalista Tempotimor iha terenu nota katak, Lider Nasionál na'in rua ne'e, sai husi Same viala dader tuku 08:15 to'o iha suku Fahi-Nehan tuku 10:40 otl.

Prezensa lider na'in rua nian, komunidade suku Fahi-Nehan simu ho kultura tara tais, bidu no dadoli ho lian halerik katak, Lider karismatiku Kay Rala Xanana Gusmão ho Laureadu Novel ba Paz, José Ramos Horta hit an mai ami leet, hodi hamahan ami povu ki'ak sira.

"Avo Xanana Ho Ramos mak halihun boot hamahan povu ki'ik no kbit laek sira", dehan komunidade Fahi-Nehan, postu Fatuberlihu, Munisípiu Manufahi.

Entertantu, Suku Fahi-Nehan postu Fatuberlihu Munisípiu Manufahi, kompostu husi Aldeia 3, Daurata, Daramatan no Aenesi.

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.