MTK husu Aportil Tula Pasajeiru tuir Kapasidade Ro Nakroma

Pasajeiru sira nadodon sae ba Ro Nakroman Pasajeiru sira nadodon sae ba Ro Nakroman Foto File

TempoTimor (Díli)-Ministru Transporte no Komunikasaun (MTK) José Agostinho da Silva husu ba Autoridade Portuáriu Timor-Leste (Aportil) atu tula pasajeirus tenke tuir kapasidade Ró Nakroma, hodi evita pasajeiru balun tuur iha li’ur.

Ministru ne’e afirma, Aportil iha kompetensia atu regula kuantidade sasan no ema ne’ebé sei sa’e ro Nakroma atu labele boot liu fali kapasidade ro nian.

"Ha'u hanoin autoridade iha kompeténsia para atu regula ida ne'e, tula sasan, ema, labele liu fali kapaaidade ró ahi ninian," dehan Ministru José ba jornalista sira iha Ministériu Finansas, Aitarak Laran, Tersa (04/08).

Nia hatete, molok ne’e nia simu informasaun kona-ba kuantidade ema ne’ebé liu kapasidade ro, no nia parte orienta kedas inspetór jeral hodi ba haree direitamente.

"Ita hotu hatene, ne'e la'ós rai be nia sama ba di'ak, ida ne’e iha tasi laran," dehan nia.

 

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.