MAPKOMS Haree Kondisaun Real Rádio Komunidade Ili-Wai

Ministru Asuntu Parlamentar no Komunikasaun Sosiál (MAPKOMS) Francisco Martins Jerónimo hamutuk ho ninia komitiva, hasai foto hamutuk ho pesoal husi Radio Comunidade Ili-Wai hafoin sorumutuk iha Manatutu, Tersa (15/12) Ministru Asuntu Parlamentar no Komunikasaun Sosiál (MAPKOMS) Francisco Martins Jerónimo hamutuk ho ninia komitiva, hasai foto hamutuk ho pesoal husi Radio Comunidade Ili-Wai hafoin sorumutuk iha Manatutu, Tersa (15/12) Foto Tempo Timor

Tempotimor (Dili)-Ministru Asuntu Parlamentar no Komunikasaun Sosiál (MAPKOMS) Francisco Martins Jerónimo hamutuk ho ninia komitiva, hala'o vizita ba Radio Comunidade Ili-Wai ne'ebé lokaliza iha Munispiu Manatuto.

Hafoin sorumutu ho jestór no funsionáriu radio komunidade ili-wai, Ministru Francisco Martins Jerónimo hateten, vizita ne’e hanesan oportunidade atu hasoru malu diretamente ho ema hotu ne’ebé servisu iha radio ne’e, hodi bele hatene sira nia problema, liu-liu bele mos hare saida mak sira projeta ba sira nia radio ne'e rasik iha futuru.

"Ha’u mai hasoru-malu diretamente, atu bele hatene sira nia problema, nune'e mos hatene saida mak sira projeta ba futuru iha sira nia radio ne'e rasik," MAPKOMS hateten lia hirak ne’e hafoin enkontru ho iha edifisiu radio komunidade ili-wai manatuto, Tersa (15/12).

Goverante ne’e esplika, durante enkontru, parte Radio Komunidade Ili-Wai mos rekomenda ba MAPKOMS, kona-ba sira nia situasaun hanesan problema subvensaun, liu-liu problema infraestrutura radio ne'e nian.

"Hirak ne'e hotu, problema ne'ebe sira enfrenta, relasiona ho subvensaun, Infra-estrutura, relasaun ho sira nia situasaun rasik, hau toma nota, hau ba hare fila fali, bele halo programa ne'ebe diak atu responde ba saida mak sira aprezenta," nia dehan.

Iha fatin hanesan Konseleiru no atual Prezidente Radio Komunidade Ili-Wai António da Silva hateten, problema ne'ebe radio Ili-wai Infrenta durante ne'e maka fundu, subsidiu ne'ebe sira atu fasilita ba konseleiru inklui jornalista sira hodi halo serbisu.

Maski nune'e, nia mos agradese ho prezensa MAPKOMS ne'ebe ba ona hamriik iha sira nia oin, atu bele hare kondisaun real.

Nia husu ba MAPKOMS atu bele hare kestaun ne'ebe sira hasoru, mak problema subvensun, inklui infra esturtura iha radio ne'e nian.

Kona-ba subvensun ne'e, nia esplika, katak , bainbain governu fo apoiu ba radio komunidade Sira ne'e ba tinan ida nian, maibe iha tinan 2020 ne'e governu fo apoiu fulan haat nian deit. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« January 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tempo Timor Networks