Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

SIJK iha Oras 24 Rejista Kazu Covid-19 Rekuperadu 145

Tempotimor (Dili)-Ministériu Saúde (MS) liuhusi Sentru Integrasaun Jestaun ba Krize (SIJK) iha oras 24 nia laran (16/06) konsege rejistu kazu Covid-19 rekuperadu hamutuk 145.

"Ohin loron 16 fulan-juñu 2021 rejista kazu detetatu foun 66 iha Dili 46, iha munisípiu seluk 20 kompostu husi, Aileu 1, Bobonaro 5, Manatuto 10, RAEOA 4 no kazu rekuperadu 145”, dehan Koordenadór Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, Rui Maria de Araújo, liuhusi komunikadu imprensa, kuarta (16/06).

Husi totál kazu detetadu foun iha mane 41, feto 25 ho idade tinan 12 na'in-1, ho idade entre tinan 12-59 na'in-63 (95,4%), ho idade 60 na'in-2, proporsaun kazu sintomátiku hamutuk 7,5%,kazu ativu 1275 no totál kazu konfirmadu kumulativu iha 16 fulan-juñu 2021 (sura husi 21 Marsu 2020) 8478.   

Hahú loron 15 to’o 16 fulan-juñu, hamutuk hotu Laboratóriu Nasionál Saúde (LNS) halo 1097 testes PCR iha Dili, ho detalla hanesan, vijilánsia sentinela 2, vastreiu ba kontaktu (contact tracing) 101, rastreiu Aleatóriu (random screening) 231, viajen sai husi serka sanitária  munisípiu Dili 686, viajen internasionál 42 no follow up iha kuarentena 35.   

Rezultadu testes PCR ne’ebé halo iha loron 15 fulan-juñu iha munisípiu sira seluk, REAOA ho HNGV, hamutuk 427, ho detalla hanesan, Baukau 100, Ermera 11, Maliana 23, Maubisse 99, RAEOA 35, Suai 14, Vikeké 26 no HNGV 119.(*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

Popular

Error: No articles to display

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« April 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Tempo Timor Networks

Online Counter