World Vision Baukau Kapasita Lider Komunitáriu Halo Keisa

Partisipantes sira ne’ebé tur rona hela informasaun husi ékipa WVTL filiál Baukau iha salaun uma dame uatulete Buakau, tersa (23/11). Partisipantes sira ne’ebé tur rona hela informasaun husi ékipa WVTL filiál Baukau iha salaun uma dame uatulete Buakau, tersa (23/11). Foto Tomas Freitas

Tempotimor (Baukau) - Jerente programa World Vision Timor-Leste (WVTL) filiál Munisípiu Baukau, Zumilda Maria Vila-Nova hatete, kapasita lideransa komunitáriu ho autór-informal sira atu hato’o keisa kona-ba kazu violénsia domestika ne’ebé akontese iha baze liu-liu iha rede servisu fatin.

“Liuhusi parseiru ita hetan informasaun katak, ita hetan mudansa balun, hanesan iha pasadu komunidade sira la hatene atu hato’o keixa ne’ebé sira infrenta no informasaun balun iha pasadu mane sira la dun relata kazu sira ne'ebé iha, maibé liuhusi servisu hamutuk ho rede servisu iha Baukau", dehan Zumilda ba media iha salaun uma dame uatulete Buakau, tersa (23/11).

Nia afirma, realiza Workshop refere, tanba halo kampaña ba loron ativismu hahú husi loron 25 fulan-novembru to’o 10 fulan-dezembru tinan 2021 ne'ebé atu hapara violensia hasoru feto.

Nune’e, Xefi Suku Tirilolo, Postu Baukau vila, Ricardo Ernesto Belo kontinua fahe informasaun ba komunidade atu bele redus problema violénsia hasoru feto iha Baukau.

“Ha'u kontenti partisipa workshop ne’e, ita Timor dala barak tau ita-nia Inan-feton sira iha uma depois sira mak hatene de’it tein no halo servisu iha uma, maibé sira la hatene sai ba liur atu halo servisu seluk", katak ricardo

Entertantu, partisipantes ba workshop refere mai husi rede servisu WVTL, autóridade lokál, komunidade musulmanu no reprezentante juventude iha Munisípiu Baukau. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« December 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Tempo Timor Networks

Online Counter