NGO C3 ho AMC Kuda Ai-Oan Rihun 11 iha Postu Tilomar

Administradór Munisípiu Covalima Francisco de Andrade ho Diretór C3 Alberto de Jesus Barros kuda hela ai-oan iha to'os Lalawa nian. Administradór Munisípiu Covalima Francisco de Andrade ho Diretór C3 Alberto de Jesus Barros kuda hela ai-oan iha to'os Lalawa nian. Foto Tempo Timor

Tempotimor (Covalima)-Organizasaun Naun Govermentais Centru Comunidade Covalima (C3) liuhusi programa "musan ida, rai matak Covalima" halo lansamentu kuda ai-oan mahuni iha suku suku Lalawa, Biseuk no Casabauk postu administrativu Tilomar munisipiu Covalima.

Tuir Diretór Centru Comunidade Covalima (C3) Alberto de Jesus Barros katak, objetivu ba lansamentu programa kuda ai-oan ne'e, atu dezenvolve komunidade nia moris iha área rural liuhusi aktividades reflorestasaun no hasa'e rendimentu komunidade iha nivel suku.

"Husi programa musan ida rai matak Covalima, ita atu dezevolve komunidade nia moris iha área rural liuhusi aktividade reflorestasaun iha área degradasaun iha área rural no kria armagen ba karbonu liuhusi kuda ai-horis, atu nune'e bele hasa'e rendimentu kapasidade no abilidade ba komunidade sira iha área rural hodi adapta mudansa klimátika, edukasaun no ba parseiru sira atu hetan aprovasaun no legalidade sertifikadu internasionál husi karbonu nian husi Gold Standard no kria relasaun amizade entre to'os na'in sira husi nivél suku ba to'o postu, munisípiu, nasionál, rejionál to'o internationál," dehan Nia ba www.tempotimir.com liuhusi nia diakursu, Kinta (15/4).

Nia afirma, ai-oan ne'ebé ohin kuda iha suku Lalawa, Biseuk no Casabauk ne'e ai mahuni hamutuk hun rihun 11.

Iha fatin hanesan xefe suku Lalawa Remigio Gomes agradese ba NGO C3, tanba hili ona suku Lalawa hodi realiza programa kuda ai-oan musan ida, rai matak Covalima.

"Ha'u reprezenta komunidade suku tolu ne'e orgullu tebes ho asaun kuda ai-oan ida ne'e, tanba ai horis ne'e bele hamenus dezastre naturais hanesan rai monu no seluk tan," informa Nia.

Entertantu programa ne'e realiza tanba hetan apoiu finanseiru husi Uniaun Europeia, Oxfam Austrália no Friends of Suai Covalima no apoiu tékniku husi fundasaun Xpand iha Australia.(*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« May 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Tempo Timor Networks

Online Counter