Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Komunidade Makalaku Hada'u Malu Bee-moos iha Tuku Tolu Madrugada

Komunidade hein hela Bee-moos ne'ebé maran. Komunidade hein hela Bee-moos ne'ebé maran. Foto Suplay

Tempotimor (Díli)-Reprezentante Komunidade iha Suku Makalaku, Laurinda dos Santos hatete, komunidade sira iha suku Makalaku, Postu Administrativu Kelikai, Munisípiu Baukau, iha tuku tolu madrugada hahú hader hadau malu iha bee matan hodi kuru bee-moos tanba hader tarde lori fali la konsege hetan bee-moos.

"Biasa ami ba ne'e tuku tolu no haat ne'e mak ami hetan bee maibé ba rai loron ne'e ami la hetan ida ne'e ami ko'alia lia loos, ami iha nia bee-moos laiha no la'o dook depois ami hadau malu tan, loron ida ema ida hetan kada 7 no 8 de'it, kuandu rai naroman ona tuku lima hanesan ne'e mak ami ba ne ami la hetan bee ida ami lori fali masa mamuk", dehan Laurinda dos Santos ba www.tempotimor.com, domingu (29/08).

Xefe Aldeia Makalira, Suku Makalaku, Afonso Martins, rekoñese katak durante ne'e nia komunidade sira hadau malu bee-moos no parte autoridade lokál enkontru hamutuk ho Bee Timor-Leste, empreza públika (BTL,ep) maibé seidauk iha resposta ne'ebé pozitivu.

"Setiap enkontru ne'e ami husu hela de'it mais sira ko'alia mai programa agora ne'e sei foku ba programa seluk nune'e Bee Timor-Leste ne'e seidauk kona iha ne'e ne'ebé ita iha Kelikai, Suku Makalaku seidauk", dehan Afonso Martins.

Desde Timor ukun-an Governu seidauk instala bee-moos ba komunidade iha Suku Makalaku, Postu Administrativu Kelikai, Munisípiu Baukau. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« October 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Tempo Timor Networks

Online Counter