KomJer PNTL Orienta Komandu Munisipál Asegura Povu iha Dezembru

Komjer PNTL. Faustino da Costa ko'alia ba Jornalista sira iha Palasiu Prezidensial Ai Tarak Laran, Dili. Komjer PNTL. Faustino da Costa ko'alia ba Jornalista sira iha Palasiu Prezidensial Ai Tarak Laran, Dili. Foto Arkivu

Tempotimor (Dili)- Komandu Jerál (KomJer) Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) orienta ona komandu munisipál sira atu orienta membru sira hodi asegura povu iha loron boot sira, durante fulan Dezembru to’o tinan foun.

Portavoz Komandu Jerál PNTL, Superintendente xefe Arnaldo Araújo hateten, kada tinan, komandu sempre hasai diretiva ba komandu munisípiu sira hodi bele halo tuir liu-liu asegura atividade povu nian iha festa natal no tinan foun.

"Sira tenke halo planu operasaun iha sira-nia munisípiu rasik ne'ebé haree liu ba seguransa enjerál iha sira-nia munisípiu para evita ema tama sai, evita ema hemu tua iha dalan públiku no konflitu sira," Arnaldo hateten liuhusi konferénsia imprensa iha salaun Sentru Formasaun Polísia (SFP) Komoro, Kinta (10/12).

Komandante ne'e afirma, diretiva ne'ebé komandu jerál fó sai ne'e munisípiu sira tenke implementa, importante mak situasaun iha munisípiu di'ak no trankilu, nune’e iha 24 no 25 Dezembru, 31 to'o 1 Janeiru ema bele ba misa ho di'ak.(*)

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Thursday, 10 December 2020 17:17
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« May 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Tempo Timor Networks

Online Counter