Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

MI Interino: “Ha'u Fó Ona Ordem Ba Komjer PNTL”

Ministru Interior interino, Filomeno da Paixão de Jesus. Ministru Interior interino, Filomeno da Paixão de Jesus. Foto: tempotimor.com

Tempotimor (Dili) –  Atu atua no hapara kazu oho malu entre joven iha kapitál Dili, Ministru Interiór (MI) interino, Filomeno da Paixão de Jesus fó ona ordem eskritu ba Komandante Jerál PNTL, Komisáriu Faustino da Costa, hodi foti medida.

"Ha'u fó ona ordem ba Komandante Jerál PNTL, Komisáriu Faustino da Costa. Imi ( jornalista) ba husu nia, kona-ba servisu operasionál. Ema preokupa ho kapasidade komjer nian. Ita iha fulan tolu para atu haree. Maibé, ha'u fó ona tinan ida para komisáriu asegura. Maibé, tinan ida ona mós mosu nafatin," afirma MI interino ne'e iha Palásiu Governu, Kuarta (20/11/19).

Tuir atuál Ministru Defeza no Seguransa ne'e, kazu kontinua nafatin tanba menus eskala PNTL nian hodi halo servisu.

"Ha'u sente menus eskala karik. Iha Polísia ne'e, ema ida tenke servisu oras ualu. Purtantu, oras ualu ne'e nia kolokadu iha ne'ebé? Se operasionál, bainhira nia hahú iha meia noite, entaun nia tenke hotu iha tuku ualu dader," dehan Filomeno.

Governante ne'e dehan, bainhira eskala seguransa nian iha ona, mak Dili laran PNTL kontrola hotu. Tanba, ema servisu hotu tuir nia regras.

Realidade ne'ebé sei akontese, tuir Filomeno, PNTL labele halo seguransa ba ema ida-idak. “Tanba, seguransa ne'e la'ós iha Polísia nia liman de'it. Maibé, iha mós universidade, eskola sira, inan-aman no aspeitu sira seluk,” nia esplika.

Rate this item
(2 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« December 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tempo Timor Networks

Online Counter