Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Governu Rekoñese Limitasaun Rekursu PNTL Kontibui Atividade Ilegál Mosu iha Fronteira

Vise Ministru Interior (MI), António Armindo. Vise Ministru Interior (MI), António Armindo. Foto Suplay

Tempotimor (Dili)-Vise Ministru Interior (MI), António Armindo Rekoñese, iha semana ne'e atividade ilegál sa'e maka’as iha fronteira terestre, tanba limitasaun rekursu umanu Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) iha fronteira difísil atu kontrola atividade ilegál iha fronteira terrestre  entre Timor-Leste ho Indonézia.

“PNTL, liliu membru Unidade Patrullamentu Fronteira (UPF) menus rekursu umanu hodi koloka iha liña fronteira terestre, tanba ne'e mak atividade ilegál sira ne'e sa'e maka’as tebes iha semana ida-ne'e nia laran”, dehan Vise MI Antonio Armindo, iha Palásiu Governu, kinta (21/07).

Maske ekipa konjunta PNTL no F-FDTL nafatin detein sidadaun sira no prende sasán ilegál maibé movimentu ilegál nafatin eziste tanba membru la sufisiente atu koloka ba postu seguransa sira.

Rekursu umanu no fasildiade mak fatór importante atu prevene no asegura movimentasaun ema no sasán ilegál husi liña fronteira marítima.

“Tanba ita-nian área fronteira ne’e ho distánsia ne’ebé dook malu, maibé rekursu umanu menus, entaun ita-nian ema sira ne’e aproveita lakunas sira hodi halo negósiu ilegál hanesan mina no sasán nesesidade báziku seluk”, hatete nia.

Nune’e, iha tinan 2023, MI no Komandu PNTL planeia atu halo rekrutamentu ba ajente foun hodi bele apoia membru ezistente asegura liña fronteira Terrestre.

“Ita planu atu koloka efetivu balun tan iha liña fronteira hodi bele asegura atividade ilegál ne’ebé akontese iha fronteira”, katak nia. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« December 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Tempo Timor Networks

Online Counter