Alkatiri: "Poder Informál Domina Estadu"  

Sekjer Partidu FRETILIN, Mari Alkatiri Sekjer Partidu FRETILIN, Mari Alkatiri tempotimor.com

Tempotimor (Dili) – Sekretáriu Jerál Partidu FRETILIN, Mari Alkatiri hatete, poder informál agora domina estadu demokrátika Timor-Leste.

“Poder informál hahú interven iha fatin hotu-hotu. Komanda Parlamentu, Governu, sempre kontra Prezidente Repúblika no atu sobu justisa. Ne'e mak perigozu tetes," dehan Alkatiri iha konferénsia ba datoluk FRETILIN nian, iha salaun City 8, Manleuana, Sábadu (21/09/19).

Poder informal, tuir eis Prezidente RAEOA-ZEESM, poder ne'ebé la tama iha Governu, Parlamentu Nasionál, Prezidente Repúblika no tribunais. Maibé, iha liur de'it mak manda.

Tuir Alkatiri, Setembru tinan ida ba kotuk iha retiru FRETILIN nian iha Vikeke, iha ne'ebá kedas FRETILIN sente katak estadu diretu demokrátika komesa atu la'o sala dalan.

Nia dehan, bainhira FRETILIN haree poder informál ne'e domina estadu, FRETILIN buka dalan diálogu. Maibé AMP (Aliansa Mudansa ba Progresu) rezeita.

"Tempu ne'ebá, ami hanoin katak tenke liuhusi dalan diálogu, se bele satan tiha tentativa ida ne'e. Soké Fretilin hakarak diálogu, sira hamutuk (AMP) lakohi diálogu. Bainhira enkontru, Komite Sentral fó mandatu mai ha'u katak ha'u tenke loke dalan ba diálogu. Maibé, foin mandatu ne'e sai ba públiku, AMP hatán kedas lakohi diálogu. Entaun, ami haree katak ne'e perigu ba Timor-Leste," Alkatiri afirma.

Iha fatin hanesan, Adjunto Sekretáriu Jerál Partidu FRETILIN, José Reis deklara katak retiru FRETILIN nian iha Vikeke atu halo analiza ba situasaun rai laran ne'ebé komesa iha inervensaun husi poder informál.

"Iha Vikeke ami mós halo analiza ba situasaun rai laran, ho previzaun ida hatudu momoos katak iha poder informál ida ke infrakese poder formál. Ne'ebé husi konferénsia ida ne'e, ami mai haforsa Partidu FRETILIN hodi hateke ba oin," dehan José Reis.

Konferensia Partidu FRETILIN ba datoluk ne'e hodi hametin FRETILIN hodi kontra poder informál ne'ebé domina iha estadu demokrátika Timor-Leste.

Rate this item
(4 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.