Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Lore Nakfilak ba Postu Administrativu Foun iha Lautein 

Líder komunitáriu no autoridade sira iha Munisípiu Lautein tur hela hodi rona esplikasaun husi Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak. Líder komunitáriu no autoridade sira iha Munisípiu Lautein tur hela hodi rona esplikasaun husi Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak. Foto Suplay

Tempotimor (Lautein)-Administradór Munisípiu Lautein, Domingos Savio hatete, iha tinan 2022 hamosu tan Postu Administrativu foun ho naran Lore iha Munisípiu Lautein.

"E tinan ne'e aumenta tan postu foun ida naran Loré, antes ne'e postu administrativu hamutuk 5 mak Lospalos, Lautein, Tutuala, Iliomar no Luru”, dehan Savio iha Salaun CCL Lospalos Vila, sesta (07/01)

Iha ámbitu hetan vizita husi Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, líder Munisípiu ne'e husu ba autoridade Munisípiu no suku sira atu husu preokupasaun saida de'it ne'ebé mak durante ne'e hasoru no sai problema ba komunidade no populasaun sira.

"Ha'u hanoin imi prepara, imi-nianoergitas saida nia, imi atu husu, ita-nia Ministru Obras Públiku mós iha ne'e, Ministru Agrikultura mós iha ne'e, saúde mós iha ne'e, edukasaun mós iha ne'e, hato'o pergunta karik hato'o ba ita ida-idak nia Ministériu”, afirma nia.

Populasaun iha Munisípiu Lautein, hamutuk 90.195, no natar iha Munisípiu Lautein hamutuk rihun 8.000 ektare tanba ida balun ne'ebé presiza irrigasaun ne'ebé presiza atu hadi'a. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« December 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tempo Timor Networks

Online Counter