Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Gilberto Alves Preparadu Lidera Suku Nahareka

Kandidatu Xefe Suku Nahareka, Gilberto Angelino Alves. Kandidatu Xefe Suku Nahareka, Gilberto Angelino Alves. Foto Suplay

Tempotimor (Dili)-Gilberto Angelino Alves, preparadu ona atu kompete iha eleisaun Suku, hodi lidera Suku Nahareka, Postu Administrativu Ossu, Munisípiu Vikeke.

Tuir kalendáriu Ministériu Administrasaun Estatal (MAE), eleisaun ba Xefe Suku sei realiza iha Fulan-Outubru nia laran.

Nune'e, joven potensia ne'e, komfirmadu ona hakarak kompete hodi kontribui ba dezenvolvimentu iha Suku Nahareka ba futuru.

Tuir kandidatu Xefe Suku, Gilberto Angelino Alves katak, prontu ona atu kompete iha eleisaun Suku.

"Ha'u prontu kandidatu-aan ba Xefe Suku, tanba hanesan joven hakarak kontribui ba dezenvolvimentu Suku Nahareka nian", dehan nia ba www.tempotimor.com, iha Nahareka, segunda, (4/9).

Nia dehan, kompete iha eleisaun manán ka lakon ne’e la’os kestaun, importante jerasaun foun nafatin iha vontade hodi kontribui ba Suku.

Maibé, bainhira povu fó konfiansa iha eleisaun mak nia parte prontu simu responsabilidade hodi lidera Suku Nahareka.

"Karik ha'u manán, la'os atu servísu mesak, maibé sei servísu hamutuk ho povu hodi haree ba problema bázika sira iha Suku laran", nia dehan.

Gilberto Angelino Alves ho idade 37 (kabe-nai'n), husi Aldeia Maurate no dadaun asume hela responsabilidade iha Suku Nahareka nu'udar Xefe Juventude.

Suku Nahareka iha Aldeia lima hanesan, Macabu'u, Rai-La'a, Maurate, Darenau no Samarogo, no uma-ka'in hamutuk 612, kompostu husi populasaun 1.278, ne'ebé dadaun lídera husi Xefe Suku, Paulino Alberty Ximenes. (*)

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Thursday, 07 September 2023 15:33
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

Popular

Error: No articles to display

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« September 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Tempo Timor Networks

Online Counter