Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Governu Sei Delega Ekipa Tékniku Vizita Guine-Bissau

Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak. Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak. Foto Suplay

Tempotimor (Dili)-Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak hatete, Governu daualu sei delega ekipa ida halo vizita ba Repúblika Guiné-Bissau atu fó apoiu ba prosesu preparativu eleisaun iha nasaun refere.

“Apoiu ida-ne’e ita halo tiha ona, entaun ita kontinua de’it. Ne’e la’ós atividade foun ida tanba ita investe tiha ona ekipamentu iha ne’ebá entaun tempu kuandu sira halo eleisaun ita sempre partisipa”, dehan nia hafoin finaliza enkontru semanál ho Prezidente Repúblika (PR), José Ramos Horta, iha Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Bairo Pite, kinta (18/08).

Tanba hanesan públiku tomak hatene, apoiu ida-ne'e uluk halo tiha ona iha tinan 2018, haruka tiha ona grupu ida ba no foin daudaun haruka tan grupu ida ba nomós antes ida-ne’e grupu ida ba prepara kondisaun tékniku hotu hodi ajuda sira.

Tanba ne'e, enkontru semenál ho Prezidente Repúblika, ko’alia mós asuntu ida-ne'e kona-ba parte Governu haruka tiha ona ekipa ida ba Guine-Bissau no sira konsege fila tiha ona hodi halo aprezentasaun iha reuniaun Konsellu Ministru (KM) horseik.

Mesmu nune'e Governu sei haruka filafali ekipa ida hodi halo preparativu no apoiu tékniku, atu nune’e sira-nia resensiamentu no preparativu tékniku sira seluk hodi fasilita prosesu eleisaun ho susesu.

Ba atividade ida-ne'e, Governu prevee orsamentu kuaze millaun $1 hodi kooresponde ba despeza ekipa ho apoiu tékniku sira. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« December 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Tempo Timor Networks

Online Counter