ConocoPhillips Desidi Sai Husi TL  

Jerente ConocoPhillips, Kuarta (30/10/19) hasoru malu ho PM Taur Matan Ruak. Jerente ConocoPhillips, Kuarta (30/10/19) hasoru malu ho PM Taur Matan Ruak. FOTO: tempotimor.com

Tempotimor (Dili) – Jerente Nasionál ConocoPhillips iha Timor-Leste, José Lobato Goncalves hatete, ConocoPhillips desidi sai husi Timor-Leste, no fa'an fali ninia projetu ba kompañia seluk, tanba kompara investimentu iha Amérika, di'ak-liu duke iha kampu Bayu-Undan.

Nia dehan, ConocoPhillips deside atu fa'an ninia negosiu iha kampu Bayu-Udan ba Kompañia Santos Ltd no iha negósiu seluk iha kampu Barossa, tasi Austrália nian. Alende ne'e, fa'an mós infraestrutura sira seluk, hanesan Liquefied Natural Gas (LNG).

"Projetu ne'e, projetu ida ne'ebe fó lukru ba kompañia. Maibé, ConocoPhillips iha investimentu ne'ebé di'ak liu iha Amérika. Entaun, ConocoPhillips foti desizaun investe iha Amérika diak liu duke iha Barossa Austrália," deklara José Lobato iha Palásiu Governu, Kuarta (30/10/19).

Nia informa, Kompañia Santos Ltd, deside atu servisu partisipasaun iha ConocoPhillips tanba, kampu Barossa ne'e negosiasaun lukrutivu ida ne'ebé spanding sira nia estratejia iha Australia.

José hatutan, tranzasaun ne'e sei iha prosesu nia laran. Entaun, iha trimestrál tinan 2020 mak foin remata. Momentu ne'e, ConocoPhillips sei sai husi Timor no Kompañia  Santos Ltd mak sei troka Conocophilips nia fatin.

Nia esklarese, iha negosiasaun ne'e Primeiru Ministru Taur Matan Ruak  mós apoiu no hato'o bemvindu ba Kompañia Santos Ltd. Tanba, kompañia ida ne'ebe iha kapasidade, finanseiru no tékniku, sei hala'o operasaun iha kampu Bayu-Undan nian ho di'ak no seguru to'o remata.

Iha negosiu ne'e, Kompañia Santos Ltd agora parseiru ona ho Bayu-Undan kuaze %11 ona ho tranzasaun ne'ebé hetan husi ConocoPhillips %56ital no totál karik %68 Bayu-Undan ba Kompañia Santos Ltd nian\

Rate this item
(2 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Right256

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« April 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Tempo Timor Networks

Online Counter