Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

PM Husu Populasaun Kontribui Dadus loos ba Governu

PM, Taur Matan Ruak ho família partisipa hela sensu uma kain, kinta (29/09). PM, Taur Matan Ruak ho família partisipa hela sensu uma kain, kinta (29/09). Foto Suplay

Tempotimor (Dili)-Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak husu ba populasaun atu bele fó dadús loos hodi tulun Governu halo dezenvolvimentu.

“Ita-nia sensu, ita-nia futuru, hola parte ba, agradese ba ekipa Diretór Jerál no ekipa tomak sensu nian, parabeniza ba ita boot sira nia serbisu, ha’u nia familía halo ona sensu, obrigadu barak i ha’u apela ba komunidade sira tomak, inan-aman sira tomak no komunidade sira nian favór ida kontribui halo Sensu, rejista uma ka]in fó sai dadús imi nian ké dadús sira ne’e aban bainrua ita-nia nasaun uza para depois haree programa planu ba oin ba dezenvolvimentu ita-nia nasaun, tanba ne’e favór ida hotu-hotu iha Timor laran tomak fó ita boot sira nia kontribuisaun”, dehan PM Taur hafoin partisipa iha sensu ba uma-kain, kinta  (29/09).

Xefe Governu informa, sensu hanesan material ida, ajuda governu hatene lokalizasaun populasaun sira nia no situasaun sosiu ekonomiku atu haree oinsa uza rekursu hodi benefísia sira nia moris. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

Popular

Error: No articles to display

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« May 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Tempo Timor Networks

Online Counter