PM Taur Husu Komunidade Hadomi Sidade Featured

Dili (Tempo Timor) - Atetude husi sosiedade sira ne'ebé hela iha kapital maka sei hatudu sira ninia domin ba sidade ne'e.

Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak hateten, presiza hadomi sidade hodi nune’e, sai furak np kapas. Bainhira ema estranjeiru mai vizita hanesan mós timoroan sira ba ema nia-rai.

“Ha’u hakarak husu nafatin, ba populasaun sira, para ita sai na’in ba sidade, sai na’in ba ita-nia rai, fó ita-nia kontribuisaun, halo ita-nia sidade furak, moos, no kapas", tenik nia, iha Palásiu Prezidensiál Bairru-Pité, Tersa (16/4).

Xefi governu mós haree katak iha fatin balun joven sira komesa organiza aan ona, nune'e neneik komunidade sei organiza aan di’ak liután.

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com