Tempo Timor - Kanal Notisia, Husi imi ba imi

Switch to desktop Register Login

Hakerek Nain : DR. Antonio Maher Lopez (Fatuk Mutin)

Iha mundu tomak, inklui Timor Leste, ema haklaken katak desenvolvimentu fisiku nasaun ida nian hatudu ka marka existensia humanizasaun ema nian, i.e., “halo ema sa’I ema liu tan”. Ema hanoin katak desenvovlvimentu ne’e “milagre”, mosu iha tempu no fatin nebe’e ema la he’in katak nia atu mosu sem involvimentu ema nian. Osan, makina bo-bo’ot kareta ki’ik no bo’ot, aviaun semo ba mai, roahi tama sa’i, kontentores hasa’e hatu’un teki-teki deit. La kleur buat foun ida mosu mai!. Uma foun hari’i, estrada foun loke tan, no buat seluk tan mosu naba-naban mai! Balun fo razaun, desnvovimentu mosu tanba ema balu lori investimentu (osan ka instrumento de produsaun) tama mai iha nia ra’in no balun hateten: “ukun na’in rai ne’e nian mak lori rekursus financeirus nebe’e nia hetan hosi rekursus naturais (riku soin rai ne’e nian) hodi halo desenvolvimentu ba rai ne’e! Housi hanoin hirak ne’e, ema balun ka instituisoens politikas ka governo nian balun hateten: “Adeus violência, Benvindo Desenvolvimento”! Afirmasaun ne’e lo’os, tuir ema nia hanoin mos! Maibe, afirmasaun ne’e la lo’os, tuir ema nia hahalok lolo’os!

Comment

Published in Opiniaun
Written by
Read more...

Husi: António J. Castro da Cunha

Iha semana hirak liu ba, Movimentu Universitariu Timor-Leste (MU-TL) hala’o asaun pasífika durante loron tolu. No kontinua nafatin halo asaun iha loron hirak ne’e nia laran. La-hatene los, asaun ne’e to’o bainhira. Asaun pasífika ne’ebe MU-TL halo, hala’o ho objetivu prinsipal ida de’it, maka husu Deputado sira iha Parlamento Nacional atu halo alterasaun ou revizaun ba Lei Pensaun Mensal Vitalacia. 

Comment

Published in Opiniaun
Written by
Read more...

Polítika Konvensionál iha Mundu Polítiku ne’e mak buat ida vulgar liu no kunyesidu liu basá ho Polítika Konvensionál mak sei adapta tuir ezizénsia tempu hodi hamosu mós Polítika Inovadora. Afinál Polítika Inovadora ne’e atu melyora, atualiza no reforma polítika mak aplikavel iha konteistu reguladu iha Normas Regulamentares prosedimentus. Ita ema dala barak konfunde ho Saida Mak Lialoos Universál no Saida Mak Determinizmu?. Ita konfundi tiha sentidu Determinizmu ba Universalizmu hodi hamosu hela kompriensaun enigmátika mak dala barak la hamosu nosaun sentidu ho loloos. No ita hanoin katak ita mak polítiku no asuntu polítiku mak dala barak ne’e ita hanoin fali konspirasaun. Ita dala barak fiar fali ita nia grupu mak lori ema barak hodi sa’e lisuk ema ida no ema ida mak iha nosoens polítika ne’e sala fali. Polítiku ne’e dala barak hakarak koalia faktu ida hodi tranzmite sentidu ba polítiku sira atu kunyese ninia sidadaun ho linguazem polítika mak ita leigu ne’e tolan toma-tomak nune’e kedas.

Comment

Published in Opiniaun
Written by
Read more...

Husi : Vicente Maubocy (Observador Politico)

 

 

Drama julgamento :

Emilia Pires konsidera nia aan, feto ida + forte iha Timor Leste. Forsa politica Emilia “doko” orgaun Judicial iha 27/10/ 2014. Nebe Parlamento hasai Resolusaun ida  especifico hodi “expulsa” Juizes portuguses sira iha biban neba nune adia julgamento ba Emilia.

 

Comment

Published in Opiniaun
Written by
Read more...

HUSI: António J. Castro da Cunha

Professor ou docente ka iha Timor-Leste bain-bain ita bolu mestri, nu’udar profisaun ida ne’ebe iha papel determinante tebes atu prepara no eduka jerasaun humana kualifikadu, nune’e bele konstrui no dezenvolve nasaun ida. Professor ka docente (teacher), tuir definisaun Wikipedia katak ema ka pessoa ida ne’ebe hanorin ciensia, arte, téknika no koñesementu seluk tan. Atu bele ezerse ka asumi profisaun ida ne’e, presiza ema ne’ebe iha kualifikasoens akadémikas no pedagójikas, nune’e bele transmite ka hanorin materia aprendijazem ho forma ne’ebe di’ak liu ba estudantes ka aluno sira hotu.

Comment

Published in Opiniaun
Written by
Read more...

@2018 - Tempo Timor. Developed by Kalohan.net

Top Desktop version