KHUNTO Husu PNTL Kontrola Joven Tiru Fugetes 'ilegál'

Deputadu Luis Roberto da Silva Deputadu Luis Roberto da Silva Foto Arkivu

Tempotimor (Dili)- Deputadu bankada partidu Kmanek Haburas Unidade Nasional Timoroan (KHUNTO), Luis Roberto Amaral husu ba Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) atu kontrola joven sira ne'ebé sempre tiru fugetes 'illegál'.

Tuir nia, durante ne'e PNTL hatudu ona sira nia servisu ho di'ak, no espera katak iha loron natál no tinan foun ne'ebe sei mai, polísia sira bele hala'o servisu ho profesionál nafatin.

"Kontrola nafatin ita nia sarani sira, liu-liu ba joven no labarik sira ne'ebé maka tiru petasan ne'e tarutu kiri-kanan ne'e, ida ne'e husu nafatin ba maluk seguransa PNTL sira hodi kontrola ida ne'e ", Luis Roberto hateten durante intervensaun iha plenária PN, Segunda (21/12).

Nia mós husu ba PNTL atu kontrola liuliu iha tempu missa, labele tiru iha Igreja nia oin, bainhira missa sei la’o hela, informa ba joven sira labele tiru, tanba bele hakanek mós ema seluk.

“Hakarak hato'o ba maluk PNTL sira, F-FDTL sira, liu liu fronteira terrestre ne'ebá, kosok oan mai ne'e akompaña nafatin ita hotu, liu-liu ita-boot sira iha fronteira terrestre ne'ebá ho kbi'it no forsa nafatin ba ita-boot sira hodi hala'o seguransa ho diak nafatin ", dehan hameno.(*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« February 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Tempo Timor Networks