Print this page

Joven Oekusi 866, Tuir Rekrutamentu SWP Ba Austrália

By November 25, 2019 620
Secretario do Estadu Formasaun Professional no Empregu, Juliao Da Silva, hamutuk ho komitiva Sefope no akompanha husi Sekretariu Regional no PRESIDENTE Interino ba RAEOA Sr. Arsenio Bani halo lansamentu ba prosesu rekrutamentu ba kandidatus trabalhador seasonal nian ba Australia ne'ebe hala'o iha enklave Oekusse, (25/11) Secretario do Estadu Formasaun Professional no Empregu, Juliao Da Silva, hamutuk ho komitiva Sefope no akompanha husi Sekretariu Regional no PRESIDENTE Interino ba RAEOA Sr. Arsenio Bani halo lansamentu ba prosesu rekrutamentu ba kandidatus trabalhador seasonal nian ba Australia ne'ebe hala'o iha enklave Oekusse, (25/11) Foto Midia SEFOPE

Tempotimor (Oekusi) – Sekretáriu Estadu Formasaun Profisionál no Empregu (SEFOPE), Julião da Silva, akompaña husi Prezidente Interinu RAEOA, Arsenio Bano, Segunda (25/11/19) halo lansamentu rekrutamentu kandidatus traballadór Seasonal Worker Program (SWP) ba Austrália.

Iha lansamentu, SEFOPE husu atensaun ba kandidatus sira atu didiak no kuidadu ho sira nia saúde no fíziku, atu nune'e bele ultrapasa rekezitus ne'ebé iha ona.

“Ho ida ne'e, imi bele hetan valór ida ne'ebé di'ak no bele hetan opportunidade, hanesan maluk timoroan sira seluk ne'ebé agora servisu ona iha Austrália,” Julião hatete.

SEFOPE mós fó korajen ba kandidatus sira bainhira ba servisu iha ema nia rai, bele hetan netik osan ruma, hodi ajuda ekonomia familia no ajuda kresimentu ekonomia iha familia nia laran.

SEFOPE espera, kandidatus hamutuk 866 pesoas ne'e, bele liu hotu iha teste refere no bele hetan opportunidade.

Iha fatin hanesan, Prezidente RAEOA interinu, Arsenio Bano salienta, oportunidade nunka mai dala rua. Ho ida ne'e, nia husu joven sira atu kontinua prepara an no labele envolve iha kualker aktus krime, hodi prejudika sira-nia dezempeñu no lahetan oportunidade ba hadi'a sira-nia vida ekonomia.

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

Related items