Tempo Timor

Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

Tempotimor (Dili) - Relasiona ho virus Corona ne'ebe dadaun ne'e espalla ona iha mundu, deputadu sira iha Parlamentu Nasionál (PN) husu Ministru Negósiu Estranjeiru no Kooperasaun (MNEK) atu kontola timoroan sira ne'ebe daudaun estuda iha Xina.

Tempotimor (Dili) - Governu Timor-Leste sei foti asaun balun relsiona ho Virus Corona ne'ebé hahú fó ameasa ba mundu.

Tempotimor (Dili) - Governu Kubanu hatudu nafatin kometimentu hodi kontinua apoia Timor-Leste iha área saude nian.

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com