Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Ponte AISOL Kotu, Izola Komunidade Suku Rua

Hafoin ponte tohar komunidade sira uza ai hodi tutan, Kinta (18/3) Hafoin ponte tohar komunidade sira uza ai hodi tutan, Kinta (18/3) Foto Tempo Timor

Tempotimor (Ermer) - Ponte AISOL liga entre Suku Raimerhei ho Suku Estado, Postu Administrativu Ermera, Munisípiu Ermera ne’ebé fasilita movimentu ba Merkadu Gleno kotu totál hodi izola komunidade sira, tanba udan boot durante semana ida.

Ponte ho naruk metru 12, no luan metru 4, finansia husi Banku Mundial entre tinan 2000-2001 ne’ebé komunidade rasik mak sai implementador.

“Lori komunidade suku Raimerhei nia naran, hato’o ba Governo liuliu Obras Públika atubele koloka ekipamentu pezadu ruma bele normaliza ponte ne’e hodi fasilita komunidade bele asesu, tanba laiha alternative seluk ba Suku ne’e atu ba Kapitál Gleno ho distansia entre 25 Kilometru”, dehan Xefe Suku Afonso Soares Lemos tinan 39 iha Raimerhei, kuarta (17/03)

Estrada ligasaun Suku Raimerhei ba Estado hodi liga ba Gleno Kapitál Ermera, la’ós Suku Raimerhei de’it mak asesu, maibé Suku Koliate Leotelo-Postu Administrativu Hatolia, no Suku Estado sorin balu.

Ho nune’e hanesan Autoridade Suku sente preokupa no difikulta tebes movimentasaun populasaun nian, tanba motorizada de’it mós labele liu.

“Institutu Gestaun Ekipamentu (IGE) ne’ebé oras ne’e dadaun halo hela servisu iha Suku Humboe koloka ona pesoál balun ba haree, maibé to’o agora sedauk iha resposta”, dehan. Afonso.

Tanba ne’e, husu ba Governo liuliu parte kompetente atubele apoiu emerjénsia, tanba difikulta tebes komunidade hotu husi suku ne’e labele transporta produtu lokál ba Kapitál Munisípiu hanesan baibain.

Representante Konsellu Juventude Suku Raimerhei, Patricio Maia, husi Suku Raimerhei Aldeia Timlele buras kuarta (18/03) informa, sente triste tanba laiha dalan seluk, no komunidade husi parte ne’e lori de’it fos saka ida mós, distánsia mak halo ema hotu triste wainhira ponte refere hetan estragu iha loron kinta (11/03) semana kotuk, ho nune’e husu Governu liuhusi Obras Publika Munisípiu atubele tun direta ba observa situasaun atual iha terenu, hodi bele foti asaun ho emerjénsia.

“Husu ba Obras Publika liuliu Diresaun Munisípiu bele toma medida urjente atubele habadak povu husi suku ne’e nia halerik. Ho ponte ne’ebé hetan estragu husi Udan boot ne’e, halo kios ka Loja ne’ebé mak fa’an nesesidade bazika iha suku laran tenke hasa’e folin”, dehan Patricio.

Maske, iha dalan alternative ne’ebé bele liuba Kapitál Gleno, hanesan liuhusi Suku Estado parte Aitura, maibé dalan ne’e kondisaun aat liu no suvida maka’as. Ho nune nia preokupa wainhira iha moras ruma ho emerjénsia, difikulta ambulánsia labele to’o iha ne’eba.

Tanba laiha dalan seluk, komunidade sira atu liu, oras ne’e dadaun Membru konsellu Suku kria ona enkontru ida, hodi halo konkordansi ba kobransa kontribuisaun husi veteranu, funsionáriu no komunidade balun hodi bele servisu provizória ho maneira tau ai, atubele fasilita movimentu, maibé motorizada de’it mak bele liu.

Haree ba geografia Suku Raimerhei iha Aldeia 6, hanesan Raimaran, Loumo, Nazare, Materestu no Timlele bura, ho total populasaun 2.244, mane 1.081 no Feto 1.163 durante ne’e uza dalan refere hanesan meus ida atubele transporta produtu lokál.

Suku Raimerhei entre suku 10 husi Postu administrativu Ermera ne’ebé Raimerhei mak distánsia dok liuhusi suku hothotu iha Postu Ermera. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« February 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Tempo Timor Networks

Online Counter