Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

MKB Kria Debu 9 Evita Bee-matan Maran Iha Laklo

Movimentu Konservasaun Bee (MKB), hamutuk ho komunidade aldeia Labubo kee hela Debu naturál Maloko-Lulá, iha Suku Lakumesak, domingu (04/07). Movimentu Konservasaun Bee (MKB), hamutuk ho komunidade aldeia Labubo kee hela Debu naturál Maloko-Lulá, iha Suku Lakumesak, domingu (04/07). Foto Tempo Timor

Tempotimor (Laklo)-Movimentu Konservasaun Bee (MKB) kria no reabilita ona debu sia (9) iha Postu Administrativu Laklo, Munisípiu Manatutu, hodi evita problema Bee mata-maran iha tempu bailoron.

Debu 9 ne'ebé durante MKB sira kria ona mak hanesan, Aldeia Readodok iha debu 2, Kondár 1, Fatukonan 2, no Aldeia Labubu iha 4, totál hamutuk 9.

"Objetivu jerál husi kee debu ne'e mak atu kontribui ba dezenvolvimentu ekolójia, no espesifikamente hodi hamoris bee-matan sira, nune'e bele fornese ba komunidade sira, balada no Ai-horis”, dehan Xefe Suku Lakumessak, Filomino Rodriguês Pereira Cárceres, ba www.tempotimor.com iha Sede Suku, domingu (04/07).

Inisiativa kria debu hirak ne'e, ho fundamental mak halo kaptasaun ba udan-been iha tempu udan hodi fornese be'e bá bee-matan sira nune'e ba futuru bele garante agrikultura ida ho sustentável.

Iha fatin hanesan, Tékniku MKB iha Laklo, Justino Mariano de Carvalho, razaun kria debu hirak ne'e atu halo kaptasaun ba udan-been liuhusi konserva bee-matan hodi fornese bee ba komunidade sira.

“Ami haree katak ita tama dadauk ona iha situasaun ida krize ba bee-moos, no dala-ruma iha tempu udan, Udan been barak mak sulin estragu liuhusi mota ba tasi no kontribui estragu barak liu mak ba afeita  populasaun nia hela fatin no plantasaun sira hotu”, dehan nia.

Tanba ne'e, mak movimentu ne'e aproxima no koopera hamutuk ho autoridade lokál no komunitáriu sira hodi organiza programa konservasaun bee-matan liuhusi atividade ke'e debu atu halo kaptasaun ba udan-been, nune'e fornese bee bá bee-matan sira bainhira iha ékopa bailoron naruk.

Ba oin sira sei kontinua reforsa ho atividade reflorestasaun ba fatin sira ne'ebé konsidera iha risku ba dezastre naturál hodi halo protesaun ba ambiente no halakon rai-halai (erozaun).

Entretantu, atividade kria debu ne'e rasik hahú dezde tinan 2019 to'o ohin loron, tanba hetan apoiu máximu husi ONG nasional Permatil, liuhusi formasaun no kapasitasaun no nafatin apoiu ba Parte tékniku sira hotu.

Totál membru iha MKB rasik, oras ne'e atinje ona ema na'in-50-resin, kompostu husi juventude postu Laklo, autoridade komunitáriu, inklui autoridade tradisionál sira (lia-na'in) hotu.

Postu administrativu Laklo, kompostu husi Suku 5, mak hanesan Suku Uma-naruk, Lakumesak, Hohorai, Uma-kaduak, no Laikore, iha Aldeia 21, ho populasaun iha Uma-kain hamutuk 2196, kompostu husi feto 4683 no mane iha 4847. (*)

 

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

Popular

Error: No articles to display

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« March 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tempo Timor Networks

Online Counter