Items filtered by date: Thursday, 07 November 2019

Tempotimor (Dili) – Eis Primeiru Ministru Mari Alkatiri deklara, iha tempu besik, lider nasionál sira sei tuur hamutuk. Nia dehan, tanba dalan atu halai ketak, kloot ona.

"Ha'u hanoin situasaun ida agora ne'e. Tempu besik ona, ami na'in lima atu tuur hamutuk. Tanba durante ne'e, ita fó oportunidade ba ezekusaun polítika ne'e rasik," deklara eis Prezidente RAEOA-ZEESM ne'e iha Centro Convenções Dili (CCD) bainhira sai oradór daruak iha Konferensia Nasionál ba Comite Orientadór 25, Kinta (07/11/19).

"Maibé haree, ukun ne'e la'ós gerrilleru. Ha'u fiar katak tempu besik ba daudauk. Hotu-hotu tama iha dalan kloot, atu hasees an mós ladi'ak. Tenke hasoru malu. Tanba, ita hotu tasak hotu ona," dehan Alkatiri.

Nia afirma, ema barak husu atu lider nasionál na'in lima tuur hamutuk. Maibé, nia dehan, presiza hatene se mak lakohi tuur hamutuk.

"Ema barak husu, imi na'in lima tuur hamutuk. Maibé, tenke hatene se mak lakohi tuur hamutuk. Maibé, ha'u fiar katak tempu besik ona atu hetan soslusaun ba ida ne'e," nia tenik.

Alkatiri rekoñese, ema barak preokupa katak lider sira la fó oin ba malu. "Ha'u fiar katak situasaun komesa tasak ona. Entaun, ha'u fiar duni. Ha'u fiar duni, iha tempu badak," nia afirma.

Published in Politika

Tempotimor (Dili) – Kandidatu forte ba Prezidente Rejiaun Administrativa Espesiál Oe-Cusse Ambeno no Zona Espesiál Ekonomia Sosiál Merkadu (RAEOA-ZEESM), José Luis Guterres (LUGU) promete, sei halakon sistema partidaria iha RAEOA-ZEESM.

José Luis Guterres hato'o ninia promesa, hodi hakotu públiku ninia hanoin durante Dr. Mari Alkatiri asumi kargu nu'udar Prezidente RAEOA-ZEEMS. Ema barak akuza, atuál Sekjer Partidu FRETILIN ne'e, partidariza RAEOA-ZEEMS.

"Ita labele partidariza demais ita nia rai iha munisípiu sira. Maibé, ita fó oportunidade ba Oe-Cusseoan sira ne'ebé profisionais atu bele ita hamutuk hodi ajuda kaer para bele hadi'a rai Oe-Cusse no fó mós sira-nia kontribuisaun," nia dehan.

Tuir eis Ministru Negósiu Estranjeiru no Kooperasaun (MNEC) ne'e, bainhira simu ona pose husi Primeiru Ministru Taur Matan Ruak hodi hala'o servisu jestaun iha RAEOA-ZEESM nia sei halibur intelektual Oe-Cusseoan atu servi ba povu Oe-Cusse.

Nia dehan, laiha hanoin ne'ebé negativu ba relasaun ho administrasaun anterior. Maibé, nia respeita ema tomak ne'ebé fó ona kontribuisaun ba dezenvolvimentu rai Oe-Cusse.

"Hau hanesan ema kombatente, labele eskolha buat ne'ebé di'ak ba ha'u nia-an, maibé, la hases ou halai husi difikuldade no dezafius ne'ebé iha. Tanba, vida hanorin ita la'ós buat ne'ebé fasil ba ita dei't. Maibé, atu hanoin ba povu nia moris. Kuandu  dezafius no difikuldade balun mak ita sei buka mos solusaun," tenik LUGU.

Published in Politika

Tempotimor (Dili) – Primeiru Ministru Taur Matan Ruak hatete, nomeasaun ba José Luis Guterres (LUGU) nu'udar Prezidente foun ba Rejiaun Administrativa Espesiál Oe-Cusse Ambeno (RAEOA) no Zona Espesiál Ekonómia Sosiál Merkadu (ZEESM) nian, ba periodu tinan haat, tanba haree ba ninia esperensia durante ne'e.

“Nomeasaun ba José Luis Guterres sai Prezidente foun ba RAEOA-ZEESM ne'e Governu haree husi aspeitu ninia kompetensia iha esperensia. Tanba, antes ne'e nia Vise Primeiru Ministru lider mós rezistensia nian no mós nia integra nia-an iha Governu barak iha esperensia, Vise eis Ministru Negósiu Estranjeiru. Portantu, ne'e governante ida ne’ebé esperensia barak loos,” dehan Taur  iha Palásiu Prezidensiál Bairru-Pite, Kinta (07/11/19).

Antes ne'e, José Luis Guterres hetan ona konfiansa husi estadu TL atu sai embaixadór ba Zenebra? PM hateten, ida ne'e sei invalida no Governu sei halo fali nomeasaun foun atu asume kargu diplomata, hodi reprezenta estadu TL iha Zenebra.

“Ida ne'e sei invalida no Governu sei nomeia ema foun atu troka José Luis Guterres," PM ne'e dehan.

Published in Politika
Page 2 of 5

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« November 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Tempo Timor Networks