Print this page

AIFAESA Monitoriza Kualidade Produtu iha Programa Sesta Bázika Daruak

 Inspetór Jerál AIFAESA, Ernesto Monteiro. Inspetór Jerál AIFAESA, Ernesto Monteiro. Foto Tempo Timor

Tempotimor (Dili)-Autoridade Inspensaun Fiskalizasaun Atividade Ekonomia Sanitaria no Alimentar, Institu Públiku (AIFAESA I.P) monitoriza no fiskalizasaun ba kualidade kuantidade no presu produtu programa sesta bázika daruak, iha Aldea Baia-Leste, Suku Komoro, sesta (17/06).

“AIFAESA instituisaun ida ne'ebé nu'udar fiskalizadór ba programa sesta bázika, nia iha papél importante halo monitorizasaun fiskalizasauniha terrenu kona-ba lala’ok sesta bázika nian, liliu ba kuantidade, kualidade no presu”, dehan Inspetór Jerál AIFAESA, Ernesto Monteiro, iha lansamentu Sesta bázika, ba komunidade Aldeia Baia-Leste, Suku Komoro, sesta (17/06).

Prezensa AIFAESA halo kontrola ba distribuisaun sesta bázika no informa manán na'in ka kompaña tenke kompri pakote sesta bázika ba distribui ba komunidade

“Ha'u atu hato'o de'it katak ami sei forma ekipa rua, ekipa ida daudaun sei rekolla hela dadus produtu lokál husi Munisípiu sira, hanesan Bobonaru, Covalima, Vikeké no Rejiaun Administrativu Espesiál Ambeno no Oekussi (RAEOA)”, informa nia.

Maibé atu identifika produtu lokál ne'ebé distribui ba komunidade sira, atubele hatene nia kualidade, kuantidade no presu tenke justu ba komunidade sira ne’ebé sai benifisiáriu.

“Ami ho ita hotu hakarak kuantidade ho kualidade tenke justu ba benefisiáriu sira, labele lori fali produtu importasaun ba ganbu iha sesta bázika ne'e”, afirma nia.

AIFAESA mós iha ekipa seluk sei akompaña distribui sesta bázika ba kontrolu kualidade no kuantidade to'o remata, tanba AIFAESA rekoñese programa sesta bázika kahur ho produtu importasaun nune’e hetan informasaun husi Ministru Agrikultura no Peskas.

“Iha fatin balun kompaña hola produtu lokál kahur ona produtu importasaun, maibé AIFAESA sei halo inspensaun ba ida-ne'e tanba ita-nia komunidade balun inisiativa atu fa’an produtu lokál maibé sira la ba hola”, informa nia.

AIFAESA sei servisu hamutuk ho Governu atu fó sansaun ba kompaña ne'ebé la kompri regulamentu sesta bázika no kahur produtu importasaun hanesan fós. (*)

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Friday, 17 June 2022 17:39
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

Related items