Print this page

PM Konvoka Reuniaun ho MF no MAKLN Diskute Implementasaun Fundu Veteranu

Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak enkontru ho Ministériu implementadór ba Fundu Veteranus. Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak enkontru ho Ministériu implementadór ba Fundu Veteranus. Foto Suplay

Tempotimor (Dili)-Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, Konvoka Reuniaun ho Ministru Finansas (MF), Rui Augusto Gomes, no Ministru ba Asuntus Kombatentes Libertasaun Nasionál (MAKLN), Júlio Sarmento da Costa ‘Meta Mali’, hodi diskute kona-ba mekanizmu implementasaun Fundu Veteranus husi Orsamentu Retifikativu nian.

Iha reuniaun ne’e kontinuasaun husi diskusaun ne’ebé halo antes ne’e, hetan mós akompaña husi tékniku sira hodi diskute kona-ba mekanizmu implementasaun Fundu Veteranus refere.

“Sorumutu ohin la diferensa ho sesta semana pasada, ha’u ata hato’o to’o tiha ona sei diskute nafatin kona-ba asuntus téknika konsellu ninian kona-ba Fundu Veteranus nian, kuandu finaliza ona ami sei ko’alia detalladu liu, tanba sei iha enkontru tuir mai haree kona-ba nia objetivu kona-ba Sekretariadu Konsellu, ne’ebé kuandu finaliza ona sei fó sai”, esplika Ministru Meta Mali ba Jornalista sira hafoin sorumutu ho Xefe Governu, iha Palásiu Govcernu, segunda (30/05). (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

Related items