Tempo Timor

Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

Iha loron Segunda (09/12) mosu pawai iha Oecusse hodi halo kampaña hapara violência ba feto ho labarik.

Iha tinan kotuk mosu kazu violasaun sexual hasoru minor idade, iha uma mahon Topu Honis, Kutet iha Ambeno ne’ebe deskonfia komete husi padre ida husi kongregasaun SVD.

Hafoin SVD iha Roma simu keixa ne’e, hahu halo investigasaun nunee iha Novembru 2018 Vatikanu expulsa Padre R.D. husi nia kna’ar.

Hafoin prosesu naruk ida, iha Abril tinan nee autoridade judisiariu halo kapturasaun ba eis padre refere no lori sai husi oekusse mai hela iha Maliana,

Iha Loron 12 fulan Novembro R.D. hela Maliana ba Dili sae feri hodi ba Oekusse no 13 Novembro eis padre ne’e hetan detein hikas husi PNTL iha Portu Mahata.

Iha loron tolu 03/12/2019 PNTL Oekusse lori hikas R.D. mai Dili no daudaun ne’e hela iha PNTL sira nia kna’ar fatin ida iha Dili. Tuir informasaun ohin lokraik sei Tribunal sei Tesi lia ba R.D. nia situasaun.

Comment

Tempotimor (Dili)-Deputada Bankada KHUNTO Olinda Guterres husu ba Primeiru Ministru Taur Matan Ruak atu hatama iha Vise Ministru Saúde na’in rua, Elia dos Santos Reis Amaral no Bonifacio Mau Coli, iha lista remodelasaun.

Comment

Tempotimor (Dili)-Deputadu husi bankada FRETILIN no PLP husu ba governu atu buka tuir ruin husi saudozu sira ne’ebé mate no lakon durante tempu okupasaun Indonezia.

Comment

Page 1 of 444

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com