Print this page

Tour de Timor Lori Timor Ba Mundu Ho Tusan Featured

Tempotimor (Loidahar) – Eventu Tour de Timor ne’ebé hahu lansa iha tinan 2009 konsege promove Timor – Leste iha mundu, tanba eventu ne’e partisipa hosi siklista internasional hamutuk nain 300 hosi nasaun 12 no hetan kobertura hosi kanal media 100 iha mundu.

Entretantu, eventu Tour de Timor iha tinan 2018 la’ós atu kontinua promove Timor de’it, maibé promove mós tusan iha mundu, tanba siklista nasionál no internasional balun inklui empreza privadu sira ne’ebé partisipa iha eventu ne’ebé hala’o iha loron 4 to’o 8 fulan Setembru tinan 2018, seidauk hetan pagamentu hosi komisaun organizadora no empreza Nobel Timor ne’ebé lidera hosi sidadaun estranjeiru ida ho naran Sean Ferguson – Barrel to’o ohin loron.     

Bazeia ba surat petisaun ida ne’ebé vitima sira hato’o ba orgaun soberanu sira iha loron 4 Marsu 2019, siklista Timor oan ka siklista nasionál kuaje nain 15 mak to’o oras ne’e seidauk hetan pagamentu hosi komisaun organizadora ba eventu ne’e rasik. Tanba ne’e, sira husu ba governu no orgaun soberanu sira seluk hodi ajuda rezolve problema ne’e, tanba empreza ne’ebé organiza eventu Tour de Timor 2018 ne’e halai tiha ona ba nia rain, no estrutura fizika komisaun organizador mós la eziste iha Timor. 

Siklista nasional Ance Cabral hatete, hosi vitima siklista nasionál nain 15 ho sira nia osan kuaje $ 12000 rein mak komisaun organizadora seidauk selu to’o ohin loron. 

“Ha’u nian kuaje $ 700.00, maibé ha’u nia kolega sira barak liu, no mala’e sira ne’e ami la sura, tanba ita lahatene sira nia pozisaun ida – idak,” hatete Ance Cabral ba Tempo Timor iha suku Loidahar, Likisa, Sabado (27/07). 

Nia rekoñese katak sira haruka tiha ona karta petisaun ida ba orgaun soberanu sira, maibé to’o ohin loron seidauk hetan rezultadu di’ak ruma. 

“Ne’e direitu siklista ida – idak nian, ne’ebé tenke selu duni, no mós tenke rezolve atu neneik ka lalais tenke rezolve tanba labele husik de’it hanesan ne’e, tanba ami partisipa iha eventu ne’e durante loron 5 (lima) nia laran no sai vensedor tuir ida – idak nia kategoria,” nia esplika. 

Iha fatin hanesan Prezidene Federasaun Siklismu Timor – Leste, Angêlo Henrique katak problema ne’e sei rezolve, maibé perija tempu itoan, tanba durante tinan barak nia laran Tour de Timor ne’e nu’udar desijaun politika, katak la’ós planu no programa definitivu Federasaun Siklismu Timor – Leste (FSTL) no Sekretariu Estadu Juventude no Desportu (SEJD). 

“Ha’u atu hatete de’it katak Federasaun la involve iha eventu Tour de Timor 2018 no nia estrutura fizikamente la eziste iha Timor. Ita hare anin mak lori mai de’it,” esplika prezidente Angêlo. 

Nia hatutan hodi alega, iha tinan 2018 molok hala’o eventu Tour de Timor ne’e, SEJD hala’o enkontru ida ho parseiru sira, no SEJD rasik deklara katak governu laiha osan hodi realiza eventu ne’e, maibé empreza Nobel Timor ne’ebé lidera hosi Sean Ferguson – Barrel katak kompañia ne’e hakarak realiza no lidera eventu ne’e. Infelizmente to'o notisia ne'e hatun ami buka ona dalan atu intervista ho senor ida naran Sean maibe ami nia esforsu la lori rezultadu tan ba ami lakon kontaktu ho Sean Ferguson - Barrel.

“Ikus mai halo hela tusan boot no oras ne’e mós ema ne’e laiha ona iha Timor. Ita bele ajuda siklista nasionál, maibé agora ema ne’e laiha ona ne’e ita atu ko’alia ho se,” nia afirma. 

Entretantu, bazeia ba surat petisaun ne’ebé Tempo Timor asesu katak komisaun organizadora no empreza Nobel Timor to’o oras ne’e seidauk halo pagamenu ba entidade nain 16.

“Tanba ne’e ami hakarak buka informasaun klean kona – bá estatutu pagamentu no orsamentu ne’ebé ligadu ba evenu Tour de Timor 2018 nian. Ami iha preokupasaun tanba laiha informasaun klaru hosi komisaun organizadora no empreza Nobel Timor,” esplika surat petisaun ne’ebé haruka ona ba orgaun soberanu sira iha loron 4 Marsu liubá. 

Eventu Tour de Timor 2018 ne’e la’ós deve de’it siklista nasionál sira, maibé deve mós empreza privadu sira inklui hotel sira iha rai laran hanesan iha lista ne’ebé Tempo Timor asesu:

Rate this item
(5 votes)
Last modified on Monday, 29 July 2019 08:19
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

Related items