Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Hari’i Uma iha Mota Ibun, Xefe Suku Komoro Sei Utiliza Rekursu Ikus 

Xefe Suku Komoro, Eurico de Jesus. Xefe Suku Komoro, Eurico de Jesus. Foto Suplay

Tempotimor (Díli)-Xefe Suku Komoro, Eurico de Jesus hatete, Komunidade ulun to'os kontinua halo uma iha mota ibun maske simu ona sosializasaun atu komunidade sira labele halo uma iha fatin risku sira, tanba ne’e sei utiliza rekursu ikus hodi bandu konunidade sira.

"Sosializasaun ne'e ami halo bebeik ona mais komu ema mak ulun fatuk to'os kontinua halo nafatin entaun rekursu ikus liu maka ami tenke liuhusi ekipa forte ida husi Ministériu relevante  hodi bandu ema labele halo tan uma iha ne'ebá”, dehan Eurico de Jesus ba www.tempotimor.com iha nia servisu fatin Komoro,  kinta (04/11).

Antes ne'e Autoridade lokál hamutuk ho Ministériu relevante sira hasai ona haruka desizaun tau komunidade sira buka fatin no labele hela iha fatin risku sira hodi labele akontese dezastre ba.

"Akontesimentu ida 4 de Abríl ne'e foun ikus nian, mais uluk ne'e ami hasai sira iha dalan ninin ne'e bandu sira atu labele halo uma iha mota ninin maibé kontinua halo nafatin”, afirma nia.

Iha dekretu lei númeru 33 IGE lei ordem públika tenke halo uma dook husi mota ho metru 25 to'o metru 50 no labele taka dalan natureza mota nian.

"Populasaun suku Komoro liliu iha aldeia 12 de Outubru, Moris foun, 30 de Agostu, no aldeia  Fomentu 1 2 3 sira hirak ne'e barak mak mota lori sira nia sasan nune'e dadaun ne'e halo levantamentu hasai ona sira  nia naran buat hotu bandu maibé sira kontinua halo nafatin”, hatete nia.

Hafoin akontesimentu inudasaun iha Munisípiu Díli Governu deside atu kria bairu foun ba sira maibé to'o agora seidauk realiza.

Komunidade vítima sira balun kontinua iha lona okos, iha alojamenntu sira no no komunidade balun kontinua akupa eskola balun tanba Governu seidauk kria fatin dignu ida ba sira.

Iha fatin identifikasadu sira ne'ebé mak halo bairu foun ba komunidade sira mak iha Hera, Beduku no Tibar, maibé Governu seidauk kria fatin ba komunidade vítima sira. (*)

Rate this item
(1 Vote)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

Popular

Error: No articles to display

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« May 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Tempo Timor Networks

Online Counter