PM Taur hato'o mensájen prinsipál Tolu ba PNTL

Komandante Jerál PNTL, Komisáriu Faustino da Costa Ko'alia ba Jornalista sira Komandante Jerál PNTL, Komisáriu Faustino da Costa Ko'alia ba Jornalista sira Foto Tempo Timor

Tempotimor (Dili)- Primeiru Ministru (PM) no Ministru Interior (MI), Taur Matak Ruak hato'o mensajen prinsipál tolu ba membru sira hotu iha instituisaun Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) atu hatudu servisu ho profisionál liután hodi garante servisu tuir lei ho orden.

Komandante Jerál PNTL, Komisáriu Faustino da Costa informa, sorumutu ne'ebé nia realiza ho komandante munisípiu sira, xefe departamentu sira, inklui unidade hotu-hotu, hodi transmite mensajen tolu husi PM Taur Matan Ruak nian ne'ebé hanesan mós Ministru Interior (MI) ida ba membru seguransa sira.

"Iha buat tolu prinsipál husi mensájen sua-exelénsia primeiru ministru nian, dixíplina, ne'e parte ida ke primeiru, segundu mak ierarkia ou kadeia komandu ne'e, no terseiru maka jestaun rekursu ne'e, entaun ida ne'e mak ohin transmite ba komandante sira," Komisáriu Faustino da Costa informa ba jornalista sira hafoin sorumutuk ho nia komandante munisípiu sira iha Kaikoli, segunda (25/01).

Nia dehan, liuhusi mensajen PM TMR nian ne'ebé nia transmite ona ba komandante munisípiu sira atu hatutan ba membru sira hodi aplika iha servisu fatin nomós bainhira ezekuta orden ruma iha terrenu.

Bainhira husu kona-ba mensajen tolu ne'ebé temi kona-ba jestaun rekursu umanu nian karik PNTL iha planu atu halo tan rekrutamentu ruma, nia dehan, asuntu rekrumentu parte ketak ida, maibé oinsá mak jere sira-nia rekursu ne'ebé dadaun ne'e iha ona hodi bele utiliza ho másimu.(*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« March 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Tempo Timor Networks