Print this page

PNTL Laiha Direitu Lisensa iha Finadu

By October 30, 2020 541
Membru PNTL sira iha formatura Membru PNTL sira iha formatura Foto Suplai

Tempotimor (Dili)- Komadante Polísia Unidade Tránzitu Munisípiu Díli, Inspetor Polísia, Domingos Sarmento Gama deklara katak, iha loron finadu membru sira sei laiha direitu ba lisensa no feriadu.
Tuir Nia, membru sira laiha direitu ba feriadu, tanba atu asegura movimentu ka sirkulasaun komunidade sira nian iha rai laran hodi evita problema oi-oin.

"Iha Díli loron boot hanesan ne'e, ita nia membru sira laiha direitu ba feriadu no lisensa. Dili kapitál nasaun ita tenke asegura seguransa nunee komunidade halo movimentu livre, tanba loron boot finadu ema lanu mos barak no la'o koko viola regras mos barak", Domingos hateten ba jornalista iha Komandu PNTL Munisípiu Dili Kaikoli, Kinta (29/10).

Tanba ne'e, parte seguransa nafatin mantein Lei no orden atu implementa ba komunidade sira.

"Agora atividade planu operasaun iha ona tama dia 1 ou 2 to'o 4. Ita iha ona kolokasaun atu ita nia komunidade halo sirkulasaun liu-liu ba loron boot finadu. Bainhira ba sunu lilin iha rate sira ne'ebé destaka iha Dili, movimentu transporte ne'e sa'e. Ita husu tenke respeita sinais sira no respeita autoridade seguransa liu-liu Polísia tránzitu", nia husu.

Nia mos dehan, parte seguransa mos sei kontrola transporte públiku sira ne'ebé tula pasajeiru ba Munisípiu sira.

Nia mos observa katak, transporte publiku sira oras ne’e daudaun tula pasajeiru ba Munisípiu, númeru pasajeiru kuaze sa'e maka'as, tanba ne’e membru sira fo hanoin nafatin ba sira tula tuir regras no Lei.

Oras ne’e dadaun, polísia tránzitu na'in 90-resin mak kolokadu hodi asegura loron finadu inklui eskuadra.

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

Related items