La entrega osan kompletu, kondutor sona-malu

Vítima SD ne'ebé halo hela tratamentu iha Sentru Saúde Comoro. Vítima SD ne'ebé halo hela tratamentu iha Sentru Saúde Comoro. Foto Suplai

Tempotimor (Dili) - Komandante PNTL Munisípiu Dili, Superentendente Xefe Henrique da Costa hateten, suspeitu NJX (30) sona vítima SD (35) nu’udar kondutor karreta 010, tanba entrega osan setoran la to'o.

"Horikalan maizumenus tuku 19:00, ita simu informasaun katak iha asidente sona malu iha Raikotu entre kondutór husi mikrolete 010 na'in rua," dehan Henrique iha nia knaar fatin, Kaikoli, Kuarta (30/9).

Komandante ne'e afirma, motivu husi akontesimentu ne'e, tanba kondutór kazual setor osan la to'o tuir tarjetu ne'ebé kondutór permanente ne'e husu.

"Problema ne'e akontese, tanba kondutór permanente ba karreta mikrolete 010 ne'e fó kareta ba nia kolega kondutór kazual (vítima) ne'e, maibé komu setor ka tarjetu osan la to'o, entaun suspeitu ne'e sona kondutór kazual ne'e," nia katak.  

Komandante mós afirma, bainhira akontesimentu ne'e mosu, komandu orienta kedas patrollamentu Dom Aleixo nian ba kedas terenu no halo kedas kapturasaun ba suspeitu NJX ha fatin akontesimentu.

Entretantu, vítima SD ne'e hela tratamentu saúde iha Ospitál Nasionál Guidu Valadares (HNGV) no suspeitu NJX iha hela sela PNTL Kaikoli hodi hein ba prosesu investigasaun. (*)

    

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« May 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Tempo Timor Networks

Online Counter