Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

PNTL Bobonaro Prende Viaturas 20 Viola Kódigu Estrada

Ekipa konjunta Komandu Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) Munisípiu Bobonaro hala'o pasa revista ba transporte sira iha Maliana. Ekipa konjunta Komandu Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) Munisípiu Bobonaro hala'o pasa revista ba transporte sira iha Maliana. Foto Suplay

Temppotimor (Dili)-Ekipa konjunta Komandu Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) Munisípiu Bobonaro, halo atividade pasa revista iha dalan públiku no konsege halo aprensaun ba motorista sira ne’ebé viola kódigu Estrada.

Tuir informasaun ne’ebé www.tempotimor.com, asesu iha pájina servisu relasaun públika (SRP, domingu (17/07) katak, atividade ne’e hala’o atu halo kontrola komunidade sira liliu pasajeiru no motista sira ne’ebé lori  sasán kontra bandu sira.

Komandante PNTL Munisípiu Bobonaro, Superintendente Antonino Mauluta hatete, atividade pasa revista ne’e prende karreta no motorizada ne’ebé laiha dokumentu.

“Ohin dadeer ita halo atividade pasa revista ba karreta no motorizada sira iha área Lahomea-Maliana no halo aprensaun ba karreta Angguna 2, bus 5, kamioneta 2 no motorizada 11, nune’e aprensaun ba viatura hamutuk 20”, informa Komandante Mauluta, liuhusi telefone.

Ba ekipa konjunta prende viatura hirak ne’e tanba motorista sira komete infrasaun hanesan, la uza asesór viatura liliu ispellu no xapa matríkula, dokumentu no karta kondusaun liu prazu no barak liu, laiha karta kondusaun.

“Ekipa operasaun pasa kedas koima ba infratór sira no evakua ona evidénsia sira ne’e mai iha tránzitu Komandu PNTL Munisípiu Bobonaro, no kontinua submete ba prosesu hafoin sira selu tiha iha Banku mak mai foti fali sira evidénsia sira ne’ebé prende”, afirma nia.

Operasaun konjunta ne’e hetan apoiu hosi Seksaun Tránzitu Rodoviaria na’in-5, membru Sesaun Operasaun na’in-1, membru Sesaun Justisa na’in-1, membru Sesaun Administrasaun 1, membru SIP 1, no membru Polísia Komunitária 1. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« December 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Tempo Timor Networks

Online Counter